شهر استانبول | معرفی جاذبه ها، آب و هوا، بهترین زمان سفر و..

تاریخچه، جمعیت، نقاط محبوب، نقاط گردشگری و...

سر فصل های مقاله

از استانبول چه می دانید؟

شهر استانبول یکی از بزرگ ترین شهر های ترکیه است که سرشار از جاذبه های طبیعی و تاریخی است. شهر استانبول تنها شهر اوراسیایی جهان است که به 2 بخش اروپایی و آسیایی تقسیم می شود. هرساله افراد بسیاری جهت تفریح، تجارت یا مهاجرت تور استانبول با هتل استانبول را رزرو می کنند. اما به طور کلی آشنایی بیشتر با شهر استانبول و کشور ترکیه موجب می شود تا سفری جذاب تر و آگاهانه تر داشته باشید. بهتر است قبل از شناخت استانبول، اطلاعات کاملی را درباره کشور ترکیه بدانید.

ترکیـــه کشـــوری اوراســـیایی اســـت کـــه بخـــش بـــزرگ کشـــور یعنـــی آناتولـــی یـــا آســـیای کوچـــک در جنـــوب باختـــر آســـیا و خاورمیانـــه واقـــع اســـت و بخـــش کوچکـــی نیـــز بـــه نـــام تراکیـــه در منطقـــه بالـــکان (منطقـــه ای در جنـــوب خـــاور اروپـــا) قـــرار دارد. ترکیـــه در خـــاور بـــا کشـــورهای ایـــران، جمهـــوری آذربایجـــان (نخجـــوان)، ارمنســـتان، و گرجســـتان؛ در جنـــوب خـــاوری بـــا عـــراق و ســـوریه؛ و در شـــمال باختـــری (بخـــش اروپایـــی) بـــا بلغارســـتان و یونـــان همســـایه اســـت. همچنیـــن ترکیـــه از شـــمال بـــا دریـــای ســـیاه، از باختـــر بـــا دو دریـــای کوچـــک مرمـــره و اژه، و از جنـــوب باختـــر بـــا دریـــای مدیترانـــه مـــرز آبـــی دارد. دو تنگـــه راهبـــردی بســـفر و داردانـــل نیـــز در اختیـــار ترکیـــه  اســـت.

ترکیـــه کشـــوری کوهســـتانی و ۷۸۳٬۵۶۲ کیلومتـــر مربع مـــی باشـــد. پهنـــاوری ترکیـــه  پـــر بـــاران اســـت. شـــکل ایـــن کشـــور ماننـــد یـــک مســـتطیل اســـت کـــه از ســـوی نســـبتا خـــاور و باختـــر امتـــداد یافتـــه اســـت. ایـــن کشـــور بـــا قـــرار گرفتـــن در یکـــی از حســـاس ترین ـــت جغرافیایـــی راهبـــردی و بســـیار خوبـــی اســـت و گـــذرگاه ّمناطـــق جهـــان، دارای موقعی جنـــوب باختـــر آســـیا و اروپـــا بـــه شـــمار می آیـــد و کشـــورهای بســـیاری، بـــه ویـــژه ایـــران از خـــاک ترکیـــه بـــرای ترانزیـــت کالا و انـــرژی اســـتفاده می کننـــد.

نمای زیبای کشور ترکیه
نمایی از شهر استانبول

 (بـــرآورد ۸۵ تـــا ۷۵ ً) جمعیـــت دارد، کـــه حـــدودا ۲۰۱۳ میلیـــون تـــن ترکیـــه حـــدود ۷۶ درصـــد هـــم علـــوی هســـتند. بـــا ایـــن کـــه حکومـــت ترکیـــه ۲۵ تـــا ۱۵درصـــد مـــردم ســـنی و لائیـــک اســـت ولـــی بســـیاری از مـــردم هنـــوز بـــه دیـــن اســـلام پایبنـــد هســـتند و عیـــد فطـــر ۷۰٪-و عیـــد قربـــان در ایـــن کشـــور تعطیـــل رســـمی اســـت. همچنیـــن در ترکیـــه حـــدود  را ســـایر باشـــندگان قومـــی ترکیـــه ۷٪-۱۲٪ درصـــد کـــرد و ۱۸٪ درصـــد مـــردم تـــرک، ۷۵٪ تشـــکیل می دهنـــد.

زبـــان رســـمی ترکیـــه، ترکـــی (اســـتانبولی) اســـت کـــه در گذشـــته بـــا خـــط عربـــی (عثمانـــی)  ۱۳۰۲ نوشـــته می شـــد و از زمـــان تشـــکیل جمهـــوری ترکیـــه توســـط آتاتـــرک در ســـال ) بـــا خـــط لاتیـــن نوشـــته می شـــود. ترکیـــه در میانـــه دو ۱۹۲۳هجـــری خورشـــیدی ( فرهنـــگ شـــرقی و غربـــی قـــرار دارد هرچنـــد فرهنـــگ ایـــن کشـــور بـــه شـــرق بســـیار نزدیـــک تـــر اســـت تـــا بـــه غـــرب. ترکیـــه شـــش همســـایه آســـیایی و دو همســـایه اروپایـــی دارد.

کشـــورهای هـــم مـــرز ترکیـــه عبارت انـــد از: در خـــاور بـــا ایـــران  کیلومتـــر؛ در جنـــوب ۲۵۲ کیلومتـــر، و گرجســـتان ۲۶۸ کیلومتـــر، ارمنســـتان ۹آذربایجـــان  ۲۰۶ کیلومتـــر؛ در شـــمال باختـــر بـــا یونـــان ۸۲۲ کیلومتـــر و ســـوریه ۳۵۲خـــاور بـــا عـــراق  کیلومتـــر.۲۴۰کیلومتـــر و بلغارســـتان

مذهب و مراکز مذهبی

تــرک هــای آســیای مرکــزی در اوایــل قــرن یازدهــم میــلادی بــه دیــن اســلام گرویدنــد. پیــش از ایــن زمــان، مســیحیت در ترکیــه روج داشــت. در زمــان امپراطــوری عثمانــی آن هــا ادعــای رهبــری کشــورهای اســلامی را داشــته و ســرزمین هــای وســیعی را حاکــم دیــن اســلام در نخســتین قانــون اساســی کشــور ترکیــه بــه عنــوان 1924بودنــد. در ســال ایــن 1928مذهــب رســمی جامعــه تعییــن شــد؛ لیکــن در اصلاحــات قانونــی ســال مــاده قانونــی حــذف و بــا تأکیــد بــر جدایــی دیــن از سیاســت، ترکیــه کشــوری بــا دولــت نیــز بــه هنــگام 1982و حکومــت غیــر مذهبــی (لائیــک) معرفــی شــد. بعدهــا در ســال تدویــن قانــون اساســی جدیــد حاکمیــت اصــل لائیــک مجــددأ مــورد تصریــح قــرار گرفــت. یکی از مراکز مذهبی استانبول که بسیار نزد گردشگران و مردم محلی محبوب است مسجد سلطان احمد یا همان مسجد آبی است.

مسجد آبی کشور ترکیه
مسجد آبی شهر استانبول

درصــد 19/8 درصــد ســنی , 80 درصــد مــردم مســلمان بــوده (99/8در کشــور ترکیــه درصــد مســیحی و یهــودی هســتند.0/2شــیعه) و بیشــتر شــیعیان در نزدیکــی مــرز ایــران ســکونت دارنــد و بســیاری از آنــان از ایــران بــه ترکیــه مهاجــرت کــرده انــد. مســلمانان ســنی ترکیــه اکثــرأ حنفــی هســتند کــه عمدتــأ در مرکــز و غــرب ترکیــه ســاکن مــی باشــند.

برترین مسجد ترکیه
مسجد سلطان عثمانی شهر استانبول

 زبان مردم

ترکــی ترکیــه زبــان رســمی و مــادری ســاکنان ترکیــه اســت و یکــی از قدیمــی تریــن زبــان هــای دنیــا بــه شــمار مــی رود. بخشــی از مــردم کشــورهای مشــترک المنافــع و برخــی از نقــاط جنــوب شــرقی اروپــا و بعضــی از مناطــق خاورمیانــه نیــز بــه زبــان ترکــی صحبــت مــی کننــد. ترکــی آذربایجانــی، ترکــی ترکمنــی، ترکــی قرغیــزی، ترکــی اویغــوری و... نیــز شــاخه هایــی از زبــان عمومــی ترکــی محســوب مــی شــوند. زبــان ترکــی از گــروه زبانــی اورال - آلتانــی اســت. زبــان ترکــی جدیــد کــه امــروزه تحــت عنــوان « ترکــی ترکــی » شــناخته مــی شــود از ریشــه ترکــی اوغــوز اســت کــه بــه وســیله ســلجوقیان در اواخــر قــرن یازدهــم بــه آناتولــی وارد شــده اســت. بــه تدریــج لغــات و اصطلاحــات قابــل توجهــی از زبــان ترکــی از فارســی و عربــی بــه ترکــی وارد شــد و الفبــای عربــی رایــج ً بــه فارســی و عربــی و متقابــلا گردید، الفبــای لاتیــن جایگزیــن الفبــای عربــی 1923 گشــت. پــس از اعــلام جمهــوری (در ســال 1928گردیــد) و پــس از تغییــر الفبــا اصــلاح دســتور زبــان نیــز توســط دولــت آغــاز و پــی گیــری شــد. ویژگــی زبــان ترکــی را حــروف صــدا دار آن مــی داننــد. در الفبــای لاتینــی کــه بــه بعــد در ترکیــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. کلمــات بــه صــورت 1928از ســال فونتیــک نوشــته و خوانــده مــی شــوند.

فرهنگ و آداب و رسوم

موقعیــت جغرافیایــی ترکیــه و همجــواری آن بــا کشــورهاب اروپایــی, روی فرهنــگ و آداب و رســوم مــردم ترکیــه تأثیــر بســزایی گذاشــته اســت. تــرک هــا مردمــی خانــواده دوســت و خونگــرم هســتند.مرد ریــس خانــواده محســوب مــی شــود و زن طبــق قانــون، بعــد از ازدواج از نــام خانوادگــی شــوهرش اســتفاده مــی کنــد. چنــد همســری در ترکیــه غیرقانونــی اســت و ازدواج هــا بایــد رســمأ ثبــت شــوند و ازدواج مذهبــی بــه تنهایــی و بــدون ثبــت قانونــی، غیرقانونــی مــی باشــد.

مراســم ازدواج در ترکیــه همــراه بــا رســوم و عقایــد خاصــی اســت. مثــأ هنگامــی کــه دختــری ازدواج مــی کنــد تمــام دوســتان وی نامشــان را درون کفــش عــروس مــی نویســند و در پایــان مراســم ازدواج اگــر کســی نامــش از داخــل کفــش پــاک شــده باشــد، بــه ایــن معنــی اســت کــه بــه زودی ازدواج خواهــد کــرد.

مراســم ازدواج در ترکیــه
آداب مراســم ازدواج در استانبول

در محلــه هــای ترکیــه تقریبــأ هیــچ محلــه ای بــدون قهــوه خانــه نیســت و مردهــای تــرک ســاعت هــا بــا دوستانشــان در کافــه هــا و قهــوه خانــه هــا مــی نشــینند و صحبــت مــی  تــا 7کننــد. زنــان هــم بــرای چــای بعــد از ظهــر در زمــان هــای معینــی، بــه نــام دوره هــای  روزه، بــا دوســتان و همســایگان خــود در یــک جــا جمــع مــی شــوند.17 اگــر چــه مــردم ترکیــه بــه خاطــر برخــورد بــا فرهنــگ هــای اروپایــی غیــر رســمی تــر شــده انــد، امــا بــا ایــن حــال همچنــان اصطلاحــات مؤدبانــه و تعــارف در بیــن آنهــا وجــود دارد. » مثــأ واژه «آبــی» بــه معنــای بــرادر بزرگتــر در مقابلــش «قــارداش» بــه معنــای بــرادر، «آبــلا بــه معنــای خواهــر بزرگتــر در مقابــل «باجــی» بــه معنــای خواهــر، بــرای ایجــاد تمایــز بیــن بزرگتــر و کوچکتــر اســتفاده مــی شــود.

فرهنگ مردم ترکیه و مهمان نوازی آنها

تــرک هــا مــردم مهمــان نــوازی هســتند. آن هــا از دعــوت مهمــان بــه منازلشــان لــذت مــی برنــد. اگــر مهمانــان زود از خانــه برونــد، نوعــی بــی احترامــی بــه صاحــب منــزل و حمــل بــر خــوش نگذشــتن بــه مهمــان مــی شــود. در مواقــع عــزاداری، همســایگان تــا روز ســوم غذاهــای آمــاده شــده ی خــود را بــه منــزل داغدیــده مــی فرســتند. حلــوا نیــز تنهــا غذایــی اســت کــه خانــواده مرحــوم مــی پــزد و بــرای همســایگان مــی فرســتد. دوســتان نزدیــک مرحــوم حلــوا را آمــاده مــی کننــد؛ بــه طــوری کــه نفــر اول، ملاقــه را بــه نفــر بعــد می ســپارد و او هــم در حالــی کــه حلــوا را هــم مــی زنــد، بــه ذکــر خاطــره ای از آن مرحــوم مــی پــردازد. معمــولأ حلــوا زمانــی آمــاده مــی شــود کــه تمــام افــراد حاضــر در مــورد مرحــوم بــه ذکــر جملــه ای پرداختــه باشــند. ایــن مراســم ســاده ســبب مــی شــود کــه مــردم از اوقــات خــوش خــود بــا آن مرحــوم حــرف بزننــد و بــرای لحظــه ای غــم خــود را فرامــوش کننــد و پیوندهــای بیــن خــود را محکــم نماینــد. 

نــوروز تــا نخســتین ســال های تشــکیل جمهــوری ترکیــه در میــان تــرکان ترکیــه پایــدار مانــد و ســپس رفتــه رفتــه اهمیــت پیشــین خــود را از دســت داد و فقــط در مناطــق کردنشــین و در پــاره ای از مناطــق شــمال، آییــن رســوم ایــن جشــن موجودیــت خــود را حفــظ کــرده اســت. مــردم ترکیــه عیــد نــوروز را بــه عنــوان یکــی از معــدود ایــام جشــن می  گرفتنــد.در ایــن روز حکیــم باشــی معجــون مخصوصــی بــه نــام نوروزیــه را بــرای پادشــاهان و درباریــان تهیــه مــی  کــرد. گفتــه مــی شــود ایــن معجــون از چهــل نــوع مــاده مخصــوص تهیــه  مــی شــد و شــفابخش بســیاری از بیماری هــا و دردهــا و باعــث افزایــش قــدرت بدنــی می  شــده اســت.  مــردم ایــن ســرزمین نــوروز را آغــاز بهــار طبیعــت و شــروع تجدیــد حیــات و طــراوت در جهــان و برخــی روز مقــدس در مقابــل شــب قــدر و شــب برائــت و برخــی عامــل اتحــاد و همبســتگی و حتــی آن را زاد روز امــام علــی و تعییــن ایشــان بــه خلافــت و ســالروز ازدواج ایشــان بــا حضــرت فاطمــه دانســته انــد. کردهــای ترکیــه ســال ها بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن نــوروز در ایــن کشــور تــلاش کردنــد و اکنــون نــوروز در ترکیــه تعطیــل رســمی اســت. 

شـهر اسـتانبول را شـهر هــزار مسـجد مــی نامنــد

بــر روی هفــت تپــه ایــن شــهر، هفــت مســجد قــرار دارد کــه از مهمتریــن آنهــا «ایاصوفیــه» و مســجد «ســلطان محمــود» اســت. اخیــرا رویــت ایــن هفــت تپــه از فــراز آســمان ممکــن شــده اســت و هلــی کوپترهایــی بــرای ایــن منظــور اختصــاص یافتــه انــد تــا توریســت هــا را بــه تماشــای ایــن منطقــه زیبــای کشورشــان بــه آســمان ببرنــد تــا از آن ارتفــاع ایــن منظــره را ببیننــد امــا بــه خاطــر هزینــه بــالای هلــی کوپتــر از آن اســتقبال نشــد.

فرهنگ و آداب و رسوم مردم ترکیه
آداب و رسوم مردم ترکیه همراه با قهوه

رسوم مسلمانان ترکیه در ماه رمضان

در ترکیــه، مــاه رمضــان رسوم خاصــی دارد. مســلمانان ترکیــه معتقدنــد حتــی اگــر در بدتریــن وضعیــت مالــی باشــند، خداونــد ایــن مــاه برکــت را بــه ســفره هایشــان مــی آورد. بــه همیــن دلیــل، آغــاز ایــن مــاه در ترکیــه آنقــدر شــاخص و مــورد توجــه اســت کــه حتــی غیــر مســلمانان هــم بــا آن آشــنا هســتند. مســلمانان در ترکیــه قبــل از شــروع مــاه رمضــان شــروع بــه تزئیــن خیابان هــا و مســاجد می کننــد و بــا چراغانــی و آذیــن بنــدی مســاجد و گذرهــا، آمــدن مــاه رمضــان را بــه یکدیگــر تبریــک می گوینــد. در روزهــای مــاه رمضــان بــازار شــیرینی ها و غذاهــای مخصــوص ترکیــه داغ اســت و بیشــتر از ســی و شــش » گفتــه مــی شــود، روی Pasta borek بــه آنهــا «ًنــوع شــیرینی و پیراشــکی کــه اصطلاحــا پیشــخوان شــیرینی فروشــی هــا بــه چشــم مــی خــورد. در ایــن میــان باقلــوای مخصــوص ترکیــه بیشــتر از همــه طرفــدار دارد. اگــر ســر ســفره افطــاری یکــی از مســلمانان ترکیــه بنشــینید، خواهیــد دیــد کــه زیتــون، پنیــر، خرمــا، باقلــوا و انــواع ســوپ و آش کــه بــه آن «چوربــا» گفتــه می شــود پــای ثابــت ایــن ســفره اســت. شــاید برایتــان جالــب باشــد اگــر بدانیــد کــه برخــی از ایــن چورباهــا از دوران عثمانــی بــه جــا مانــده انــد! دربــاره مــاه رمضــان در ترکیــه مــی تــوان گفــت کــه در روزهــای مــاه مبــارک رمضــان مــردم چادرهــا و خیمه هایــی را در میادیــن و اماکــن عمومــی برپــا مــی کننــد کــه در آنهــا بــه شــهروندان افطــاری داده مــی شــود. بــه ایــن ترتیــب کســانی کــه هنــگام افطــار در منــزل نیســتند یــا در حــال رانندگی انــد مــی تواننــد افطــار را مهمــان همشــهری هایشــان باشــند. ایــن ســفره های افطــاری را معمــولا انجمــن هــای خیریــه یــا افــراد خیــر و در برخــی مــوارد شــهرداری برپــا مــی کننــد کــه البتــه بیشــتر در دو شــهر آنــکارا و اســتانبول دیــده مــی شــوند.

رسوم مسلمانان ترکیه در ماه رمضان
رسوم مسلمانان ترکیه در ماه رمضان

موسیقی در کشور ترکیه

در حــال حاضــر موســیقی پــاپ در ترکیــه طرفــداران زیــادی دارد و مــردم ترکیــه کمتــر بــه موســیقی ســنتی علاقــه نشــان می دهنــد امــا در حالــت کلــی دربــاره ترکیــه و موســیقی در ترکیــه مــی تــوان گفــت کــه ایــن موســیقی از ترکیبــی از موســیقی محلــی آســیای مرکــزی، غربــی، کلاســیک ایرانــی، اروپــای مــدرن و پــاپ آمریکایــی تشــکیل شــده اســت. براســاس اســناد موجــود، ســازهای بــادی برنجــی و کوبــه ای در «ینــی چــری» یــا همــان واحدهــای ویــژه ارتــش امپراتــوری عثمانــی کاربــرد داشــته اســت، امــا در حــال حاضــر و بــا توجــه بــه گرایــش ترک هــا بــه موســیقی پــاپ، کمتــر موســیقی را می تــوان یافــت کــه فقــط از ایــن نــوع ســازها اســتفاده کــرده باشــد.

محسن نامجو
کنسرت محسن نامجو در ترکیه

آداب مذاکره

فرهنــگ عمومــی ترکیــه مشــترکات فراوانــی بــا آداب و رســوم ایــران دارد. همیــن وضعیــت در زمینــه ی رفتارهــای تجــاری نیــز صــدق می کنــد. از ایــن رو، عادت هــای مــردم ترکیــه بــه هنــگام مذاکــرات تجــاری چنــدان بــرای مــا نــا آشــنا و غریــب نیســت. مذاکــره در کشــور ترکیــه بــا آرامــش و بــدون شــتاب در رســیدن بــه نتیجــه انجــام می شــود. برخــی از دانســتنی ها دربــاره ی فرهنــگ مذاکــره در ایــن کشــور عبارتنــد از: 

• ترک ها به روابط بلند مدت و پایبندی به تعهدات اهمیت فراوانی می دهند.

• ملاقــات و جلســات تجــاری ابتدایــی، بیشــتر بــه منظــور ایجــاد شــناخت و آشــنایی اولیــه بازرگانــان اســت.

• اســتفاده از یــک مترجــم یــا فــرد آشــنا بــه زبــان ترکــی و انگلیســی بــه همــراه تیــم در هنــگام مذاکــرات تجــاری ضــروری اســت.

• در زمــان گفتگــو صبــر و حوصلــه داشــته باشــید و از بی حوصلگــی و عجلــه خــودداری کنیــد. بحــث بــا بازرگانــان ترکیــه نیازمنــد گــذر زمــان اســت.

• با ترک ها محکم دست بدهید، چرا که نشانه صمیمت و رضایت است.  

• ترک هــا در حیــن صحبــت بــه شــما نــگاه می کننــد، شــما هــم بایــد بــه آن هــا مســتقیما نــگاه کنیــد، ایــن کار نشــانه اهمیــت و ادب اســت.

• در هنــگام صحبــت کــردن، هرگــز بــه طــرف گفتگــو پشــت نکنیــد. ایــن کار، عملــی غیــر دوســتانه اســت.

• تــکان دادن ســر بــه طرفیــن و بــالا بــردن ابــرو، نشــانه نفهمیــدن، ناراحــت بــودن و مخالفــت اســت.

• ترک هــا بــه هنــگام موافقــت، بــا ســر گفته هــای شــما را همراهــی می کننــد و گاهــی نیــز مرحبــا و احســنت می گوینــد.

آداب مذاکره در کشور ترکیه
آداب مذاکره در کشور ترکیه

اقتصاد

اقتصــاد ترکیــه ترکیبــی از صنایــع بومــی و مــدرن اســت کــه روز بــه روز بــر دامنــه اش افــزوده  رتبــه هفتــم جهــان را بدســت ۲۰۰۵ می شــود. تولیــدات فــراوان کشــاورزی ترکیــه درســال  از مــردم ترکیــه اشــتغال ایجــاد کــرد. بخــش خصوصــی ۱۱٫۲٪ بــرای ۲۰۰۶آورد و در ســال اقتصــاد ترکیــه نیــز قــوی و بــه ســرعت در حــال رشــد اســت و نقــش مهمــی در بانکــداری، حمــل و نقــل و ارتباطــات دارد. در ســال هــای اخیــر اقتصــاد ترکیــه رشــد خوبــی داشــته و رشــد ۷٫۴٪ و ۸٫۹٪ را در ســالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۴ بدســت آورده اســت.

اقتصاد کلان ترکیه

ســازمان ســیا ترکیــه را در رده کشــورهای توســعه یافتــه دســته بنــدی کــرده اســت. اقتصــاد دانــان و سیاســت مداران اغلــب ترکیــه را بــه عنــوان کشــور تــازه صنعتــی شــده  طبقــه بنــدی می کنند وآن را جزو 20 کشــور صنعتــی جهــان می داننــد. براساس اعــلام مجلــه فوربــس از نظــر تعــداد میلیاردرهــا شــهر اســتانبول در ســال ۲۰۰۸ بــا ۳۵ نفر میلیــاردر پــس از مســکو (۷۴میلیــاردر)، نیویــورک (۷۱ میلیــاردر)، لنــدن (۳۶ میلیــاردر)  در رده چهــارم جهــان قــرار دارد و از ایــن لحــاظ از شــهرهایی ماننــد توکیــو، هنــگ کنــگ، لــس آنجلــس و دالاس پیــش اســت.

بخش کشاورزی ترکیه

بــر اســاس آمــار ســال ۲۰۰۵ ترکیــه در تولیــد محصــولات کشــاورزی در رده هفتــم جهــان قــرار گرفــت. ترکیــه در تولیــد فنــدق، انجیــر، زردآلــو، گیــلاس، بــه و انــار در جهــان اول، در تولیــد هندوانــه، خیــار و نخــود، دوم، در تولیــد ســیب زمینــی، بادمجــان، فلفــل ســبز، پســته و عــدس، ســوم، در تولیــد پیــاز و زیتــون، چهــارم، در تولیــد چغنــدر قنــد، پنجــم، در تولیــد تنباکــو، ســیب و چــای رتبــه ششــم جهــان، در تولیــد جــو و کتــان رتبــه هفتــم، در تولیــد بــادام رتبــه هشــتم، در تولیــد گنــدم، چــاودار و گریــپ فــروت رتبــه دهــم جهــان  میــلادی در تولیــد ۱۹۸۰و در تولیــد لیمــو یازدهمیــن کشــور جهــان اســت. ترکیــه از ســال محصــولا اساســی کشــاورزی بــه خودکفایــی رســیده و پــس از آن ســال نیــز بــه رشــد خــود ادامــه داده اســت.

بخش کشاورزی ترکیه
بخش کشاورزی کشور ترکیه

صنایع

ترکیــه در ســال ۲۰۰۵ یکــی از ۲۰ کشــور برتــر جهــان از لحــاظ تولیــدات صنعتــی جــای گرفـت و سـهم بخـش صنعـت در اشـتغال ٪۱۹ ،درتولیـد ملـی ٪۲۹ و در صـادرات ٪۹۴ را بـه خـود اختصـاص داد. بزرگتریـن صنعـت ترکیـه نسـاجی اسـت کـه ٪۱۶٫۳ کل صنایـع ترکیــه را شــامل میشــود. پــس از نســاجی پاالیــش نفــت (٪۱۴٫۵) ،صنایــع غذایــی(٪۱۰٫۶) ،صنایـع شـیمیایی (٪۱۰٫۳) ,صنایـع فـوالد و ذوب آهـن (٪۸٫۹) ،خودروسـازی (٪۶٫۳) و ماشـین سـازی (٪۵٫۸ ) بیشـترین سـهم در صنعـت ترکیـه را دارنـد. از لحـاظ صـادرات صنایـع نسـاجی بـا ٪۱۹ ،صنایـع خودروسـازی بـا ٪۱۸ ،صنایـع فـوالد و ذوب آهــن بــا ٪۱۳ ،لــوازم خانگــی بــا ٪۱۰ ،صنایــع شــیمیایی و داروســازی بــا ٪۹ و ماشــین ســازی بــا ٪۷ ،عمــده صــادرات صنعتــی ترکیــه را تشــکیل میدهنــد. صنعــت نســاجی ترکیــه در ســال ۲۰۰۶ بــا صادراتــی بــه ارزش ۹۸/۱۳ میلیــارد دالر کــه بخــش اعظــم آن (٪۷۶) بـه کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا صـادر شـده بیشـترین درآمـد صادراتـی را بـرای ترکیـه داشـته اسـت.

صنایــع الکترونیکــی وســتل ترکیــه بزرگتریــن تولیــد کننــده تلوزیــون در اروپاســت و یـک چهـارم تلویزیـون هـای خریـداری شـده توسـط مشـتریان اروپایـی توسـط وسـتل تولیـد میشـوند. مجمـوع تولیـد تلویزیـون شـرکت وسـتل و بکـو بیشـتر از نصـف تولیـد تلویزیـون اروپاسـت. شـرکت ترکیـهای پروفیلو-تـار  Telar-Profilo نیـز سـومین تولیـد کننـده تلوزیـون در اروپاسـت. سـهم ترکیـه در فـروش محصـول تلوزیـون در اروپـا از ٪۵ در سـال ۱۹۹۵ بـه ٪۴۵ در سـال ۲۰۰۵ رسیدهاسـت. در همیـن مـدت سـهم ترکیـه از بـازار دســتگاه هــای دیجیتالــی در اروپــا از ٪۳ بــه ٪۱۵ رســیده و لــوازم خانگــی تولیــد ترکیــه ٪۱۸ بازارهـای اروپـا را بـه تسـخیر درآورده اسـت.

صنایع الکترونیکی وستل ترکیه
صنایع الکترونیکی وستل ترکیه

صنایـع اتومبیـل سـازی ترکیـه در سـال ۲۰۰۶ بـا تولیـد ۱۰۲۴۹۸۷ دسـتگاه خـودرو، پـس از آلمـان، فرانسـه، اسـپانیا، انگلیـس و ایتالیـا در رده ششـم اروپـا جـای گرفـت.در همیـن ســال رتبــه ترکیــه در خــودرو ســازی جهــان هفدهــم جــای گرفــت وصــادرات خــودرو و قطعـات یدکـی خـودرو را بـه ۱۴ میلیـارد دالر رسـاند.

صنایع اتومبیل سازی ترکیه
صنایع اتومبیل سازی ترکیه

حمل و نقل و انواع مختلف آن

حمل و نقل ریلی ترکیه

راهآهــن ملــی تركیــه، دارای 894,10 كیلومتــر خط آهــن میباشــد، كــه 336,2 كیلومتــر آن برقــی اســت. هما کنــون راه آهــن، ســهم عمــدهای از كل حمــل و نقــل تركیــه را برعهـده دارد. همگـی شـهرهای مهـم ایـن كشـور بـا قطـار بـه یكدیگـر مرتبـط هسـتند. راهآهــن تركیــه در ســال 1927 میــادی، تاســیس شــده اســت. حمــل و نقــل ریلــی در تركیــه پیشــینهای طوالنــی دارد و بــه زمــان امپراتــوری عثمانــی بــاز میگــردد. پایانــه حیــدر پاشــای در طــرف آســیایی شــهر اســتانبول عمــری صــد ســاله داشــته و ارزش تاریخـی دارد. ایـن پایانـه هـم ا كنـون نیـز فعـال بـوده و در کنـار خدمـات حمـل و نقـل، كاربردهـای فرهنگـی نیـز دارد. تركیـه از طریـق راه آهـن بـا همـهی كشـورهای همسـایه از جملــه ایــران مرتبــط اســت. از طــرف غــرب، خطآهــن تركیــه بــه یونــان و بلغارســتان رفتــه و از شــرق بــه ارمنســتان، گرجســتان و ایــران مرتبــط اســت. از جنــوب نیــز تركیــه بــا ســوریه و ســپس عــراق از طریــق راهآهــن ارتبــاط دارد. خطآهــن تركیــه - ارمنســتان بــه جهــت برخــی اختالفــات دو كشــور در حــال حاضــر بســته اســت. بدیهــی اســت كــه از طریــق ایــن خطــوط ریلــی، امــكان تــردد كاال و مســافر بــه ســادگی میــان كشــورهای همســایه وجــود دارد.

حمل و نقل ریلی ترکیه
حمل و نقل ریلی ترکیه سفری خاطره انگیز

دیگــر پروژههــای در دســت ســاخت تركیــه در زمینــه حمــل و نقــل ریلــی بــه شــر ح زیــر اســت:

پـروژه تونـل زیـر «تنگـه بسـفر» بـرای اتصـال خطـوط راهآهـن طـرف آسـیایی و اروپایـی اسـتانبول، كـه شـبكه راهآهـن آسـیا و خاورمیانـه را بـه اروپـا متصـل می‌كنـد. ایـن پـروژه در سـال 2004 میـادی، آغـاز شـده اسـت.

پـروژه خـط تنـدروی اسـتانبول- آنـكارا كـه فاصلـه زمانـی ایـن دو شـهر را از 5.6 سـاعت بـه 3 سـاعت کاهـش میدهـد.

پـروژه خـط تنـدروی آنـكار ا- قونیـه كـه فاصلـه زمانـی ایـن دو شـهر را از سـه سـاعت بـه یـک سـاعت کاهـش میدهـد. پـروژه خـط آهـن كارس - تفلیـس - باكـو كـه موافقتنامـه آن در سـال 2007 میـادی، میـان سـه كشـور تركیـه، گرجسـتان و آذربایجـان امضـا شـد. ایـن پـروژه نقـش مهمـی در مبـادالت اقتصـادی میـان كشـورهای همسـایه بـا ترکیـه ایفـا خواهـد كـرد.

در زمینــه خطــوط ریــل ســبک، تركیــه دارای امكانــات مناســبی اســت. شــهرهای اســتانبول، آنــكارا، بورســا، آنتالیــا و قونیــه ترامــوا دارنــد و شــهرهای آنــكارا، اســتانبول، ازمیـر و بورسـا دارای قطـار زیرزمینـی نیـز هسـتند. در شـهر آدانـا نیـز قطـار زیرزمینـی در حــال راهانــدازی اســت.

حمل و نقل ریلی ترکیه
حمل و نقل ریلی ترکیه 

حمل و نقل دریایی ترکیه

ترکیــه دارای 200,7 کیلومتــر مــرز آبــی بــا دریاهــای ســیاه و مدیترانــه اســت. نــاوگان كشـتیرانی تركیـه از 545 كشـتی هـزار تنـی و بزرگتـر تشـكیل شـده اسـت. از ایـن تعـداد، 32 كشـتی خـاص حمـل نفـت، 58 كشـتی خـاص حمـل و نقـل مـواد شـیمیایی، هفـت كشـتی خـاص حمـل گاز مایـع و یـك كشـتی دارای سـردخانه اسـت و باقـی نـاوگان، انـواع كاال و مسـافر را جابجـا می‌كننـد. افـزون بـر ایـن تعـداد، هشـت كشـتی متعلـق بـه دیگـر كشـورها نیـز ایـن نـاوگان را همراهـی می‌كننـد. همچنیـن 470 كشـتی دیگـر نیـز در بنـادر تركیـه رفـت و آمـد می‌‌كننـد، كـه توسـط دیگـر كشـورهای جهـان ثبـت شـدهاند. تركیـه بـه دلیـل داشـتن مرزهـای طوالنـی دریایـی، دارای بنـادر فراوانـی اسـت كـه هـر یـك كاركـرد خـود را داشـته و بـرای تخلیـه و بارگیـری كاال یـا مسـافران بـه كار گرفتـه میشـوند. بنــادر تركیــه بــه ســه دســته بنــادر دولتــی، بنــادر شــهرداری و بنــادر خصوصــی تقســیم میشــوند. همگــی بنــادر مهــم، دولتــی بــوده و توســط موسســات اقتصــادی دولتــی اداره میشــوند. بیشــتر آنهــا بــه شــبكه راهآهــن تركیــه متصــل هســتند و هجــده بنــدر نیـز امكانـات فـرود هوایـی دارنـد. در بسـیاری از بنـادر ترکیـه، امـكان تخلیـه و بارگیـری كاالهـای متنـوع در حجـم بـاال وجـود دارد. بنـادر شـهرداری بـه نسـبت كوچـك بـوده و نیازهـای حمـل و نقـل محلـی را تامیـن می‌كننـد. بیشـتر بنـادر خصوصـی نیـز متعلـق بـه كارخانههــای صنعتــی هســتند. معروفتریـن بنـادر تركیـه عبارتنـد از: هوپـا، سامسـون، ترابـوزان و زونگولـدا ک در كنـار دریـای سـیاه. اسـكندرون، مرسـین و آنتالیـا در كنـار مدیترانـه. ازمیـر در كنـار دریـای اژه. جملیـک، اسـتانبول و ازمیـت در كنـار دریـای مرمـره.

حمل و نقل دریایی ترکیه
حمل و نقل دریایی ترکیه سفری رویایی

حمل و نقل هوایی ترکیه

تركیـه دارای 117 فـرودگاه اسـت كـه از ایـن تعـداد 14 فـرودگاه بینالمللـی اسـت. فـرودگاه بیــن المللــی «اســتانبول» و فــرودگاه «اســن بوغــای آنــكارا» مجهــز تریــن فرودگاههــای تركیـه هسـتد. فــرودگاه اســتانبول دروازه ارتبــاط هوایــی شــرق و غــرب بــه شــمار مــیرود و همــهروزه پذیــرای صدهــا پــرواز ترانزیــت اســت. در همــهی فرودگاههــای بینالمللــی ترکیــه امكانــات كامــل بارگیــری و تخلیــه كاال وجــود دارد. شــركت هواپیمایــی ملــی تركیــه، بـه بیشـتر شـهرهای مهـم جهـان از جملـه تهـران، پروازهـای روزانـه دارد. ایـن شـركت هوایــی، از جملــه خطــوط هوایــی معتبــر جهــان اســت كــه خدمــات هوایــی مناســبی بــه مســافران ارایــه می‌كنــد. پروازهــای داخلــی ایــن شــركت، همــهی شــهرهای تركیــه را پوشــش میدهــد. در کنــار شــركت هواپیمایــی تركیــه، چندیــن شــركت هواپیمایــی دیگـر نیـز بـه نامهـای اونـور ، اطلـس جـت ، ایزایـر و پگاسـوس در خطـوط داخلـی تركیـه فعالیـت می‌كننـد كـه در برخـی از آنهـا پروازهـای ارزانتـری ارایـه میشـود. چنـد شـركت هوایـی چندملیتـی ماننـد سـان ا كسـپرس و ایـزی جـت نیـز در تركیـه فعـال هسـتند و پروازهــای اختصاصــی میــان كشــورها را دایــر كردهانــد.

حمل و نقل هوایی ترکیه
حمل و نقل هوایی ترکیه

آب و هوا

معمــوال تابســتانها آفتابــی و گــرم اســت. میانگیــن دمــای هــوا ، در طــول روز ٢٧ و در طـول شـب ١٨ درجـه سـانتیگراد مـی باشـد. رطوبـت زیـاد هـوا نیـز بـه گرمـای هـوا اضافـه مـی کنـد. خشـکترین فصـل سـال تابسـتان اسـت. گاهـی پیـش میآیـد کـه رگبارهـای تابسـتانی هـم داشـته باشـد. گرچـه بالفاصلـه بعـد از بارندگـی هـوا آفتابـی میشـود. بـه خاطـر سیسـتم فاضـاب ضعیـف و پسـتی و بلنـدی خیابـان هـا ، بعـد از رگبارهـای زیـاد و سـنگین، در خیابانهـا آب جمـع میشـود. زمسـتانهای اسـتانبول مرطـوب و سـرد اسـت . دمـای هـوا میانگیـن در طـول شـب ٢ درجـه سـانتیگراد و در طـول روز ٧ درجـه سـانتیگراد مـی باشـد ، ولـی دمـای روزهـای زمسـتانی کمتـر پیـش میآیـد کـه بـه زیـر صفـر هـم برسـد. فصـل بـارش بـرف، از ( اواسـط آذر تـا اواسـط اسفند) یعنـی از دسـامبر تـا اواخـر مـارس اسـت. در هنـگام سـفر بـه اسـتانبول در مواقـع بارندگـی احتمالـی ا گـر چتـری بـه همـراه داشـته باشـید و بـرای جلوگیـری از آفتـاب زیـاد و تنـد تابسـتان و بقیـه فصلهـا خـوب اسـت.

موقعیـت جغرافیایـی استانبول

موقعیـت جغرافیایـی و بـزرگ بـودن شـهر اسـتانبول (اسـتانبول در کنـار دریـا و روی تپـه قـرار دارد)، موجـب متفـاوت بـودن آب و هـوای شـهر میشـود. بـرای مثـال در سـاعتی از روز، در سـاریر بـاران زیـاد و سـنگین مـی بـارد، در شـهرلونت بـاران نـم نـم و در برخـی مناطــق شــهر، هــوا آفتابــی مــی باشــد.2 مــاه آخــر فصــل بهــار و دو مــاه ابتــدای فصــل پاییـز، بهتریـن زمـان سـفر بـه اسـتانبول مـی باشـد. هـوای شـهر در تابسـتان مرطـوب و گـرم اسـت، جشـنوارههای مختلـف کنسـرتهای بـزرگ جهانـی و هنـری را در آنجـا بـرای جـذب توریسـت، بـر گـزار میکننـد

چه زمانی برای سفر به ترکیه مناسب است؟

اگـر قصـد اصلی تـان از سـفر بـه ترکیـه، لـذت بـردن از سـواحل زیبـای آن باشـد، اواسـط مــاه مــه تــا ســپتامبر بهتریــن زمــان بــرای رفتــن بــه ســواحل اژه و مدیترانــه اســت. امــا بـرای رفتـن بـه سـاحل دریـای سـیاه، بهتـر اسـت بیـن ماههـای آوریـل و سـپتامبر کـه میـزان بارندگـی کـم اسـت، بـه آنجـا سـفر کنیـد. بـرای سـفر بـه شـرق ترکیـه، اواخـر ژوئـن تــا ســپتامبر مناســب اســت، مگــر ایــن کــه خــود را بــرای بــرف و ســرمای استخوانســوز پیــش از مــاه مــه یــا پــس از اواســط ا کتبــر آمــاده کنیــد. در حقیقــت، فصــل زمســتان جــز در اســتانبول، فصــل مناســبی بــرای ســفر نیســت. بیشــتر امکانــات و جاذبههــای توریسـتی در دریاهـای مدیترانـه، اژه و سـیاه و بخشـی از کاپادوکیـه، از اواسـط ا کتبـر تـا اواخـر آوریـل در دسـترس نیسـتند. فصـل توریسـتی، از ژوییـه تـا اواسـط سـپتامبر اسـت در ایـن هنـگام، جمعیـت زیـادی بـه ایـن کشـور سـرازیر میشـود.

آب و هوای ترکیه
سواحل زیبای ترکیه

غذا در ترکیه

غذاهـای ترکـی از نظـر شـهرت جهانـی در رتبـه سـوم، بعـد از غذاهـای فرانسـوی و چینـی قــرار دارند.ایــن غذاهــا اغلــب بــا ذائقــه ی ایرانــی هــا ســازگار اســت و بــه خاطــر ذبــح اســامی مســلمانان بــه راحتــی مــی تواننــد از غذاهــای لذیــذ ترکیــه لــذت ببرنــد.

آشـپزهای تـرک در رستوران های استانبول از سـبزیجات زیـاد اسـتفاده مـی کنند.سـبزیجات پختـه شـده بـا روغـن زیتـون و همچنیـن ماسـت از عمـده خورا کـی هـای ایـن کشـور اسـت. صبحانـه در میـان مــردم ترکیــه جایــگاه ویــژه ای دارد و بســیار بــه آن اهمیــت داده مــی شــود.صبحانه معمـول در ترکیـه شـامل چـای، نـان، پنیـر، کـره، مربـا، مارمـاالد، عسـل و شـیر، گوجـه فرنگـی، خیـار، زیتـون و گاهـی خورا کـی بـه نـام منمـن ( Menmen ) مشـابه املـت ایرانـی مـی شـود. انـواع سـوپ نیـز قبـل از غذاهـای اصلـی خـورده مـی شـود.

کبـاب هـا کـه جـزو معـروف تریـن غذاهـای ترکیـه هسـتند و معمـوأل بـا گوشـت بره درسـت مـی شـوند. کبـاب یکـی از مشـخصه ی تـرک هـا در سراسـر جهـان مـی باشـد؛ آدانـا کبـاب و کبـاب هایـی کـه در اجـاق هـای سـفالی پختـه مـی شـوند ازمعـروف تریـن آنهـا هسـتند.

دونــر کبــاب ( kebab Döner ) نوعــی کبــاب کــه بــا بریــدن یــا تراشــیدن ســطوح گوشــتی کـه بـه مجـاور آتـش بـه حالـت عمـودی و گاهـی افقـی در حـال گـردش اسـت، بـه دسـت مـی آیـد. دونـر بـه ترکـی بـه معنـی چرخنـده و چرخـان اسـت کـه در ایـران بـه کبـاب ترکـی معـروف مـی باشـد.

دونر کباب ترکی
دونر کباب ترکی غذایی خوشمزه و معروف

اسـکندر کبـاب ( kebab İskender ) مبتکـر ایـن کبـاب شـخصی بـه نـام اسـکندر افنـدی ( Efendi İskender ) بـود کـه در اواخـر قـرن نوزدهـم در شـهر بورسـا ( Bursa ) زندگـی مـی کـرده اسـت. در واقـع اسـکندر کبـاب نوعـی دونـر کبـاب اسـت کـه همـراه بـا سـس گوجـه فرنگــی فــراوان، کــره، ماســت ونــان پیتــا ســرو مــی شــود. بــه ایــن کبــاب گاهــی بورســا کبـاب نیـز مـی گوینـد.

اسکندر کباب ترکی
اسکندر کباب غذای پرمخاطب ترکی

سـوپ یـا شـوربا بـه عنـوان پیـش غـذا در ترکیـه بسـیار طرفـدار دارد و رایـج تریـن آن هـا نوعـی سـوپ عـدس قرمـز بـه نـام مرچیمـک شورباسـی ( Çorbasi Mercimek ) و تارخانـا شورباسـی ( Çorbasi Tarhana ) هسـتند. تارخانـا یـا بـه فارسـی ترخینـه، بلغـور گنـدم یـا جـو اسـت کـه در دوغ جوشـانده شـده و بـرای نگهـداری در آفتـاب خشـک مـی شـود.

سوپ ازوگلين ترکیه
سوپ ازوگلين، پیش غذای خوشمزه ترکیه

شــیرینی جــات ســنتی ترکیــه بــرای ایرانــی هــا غریبــه نیســتند. انــواع حلــوا ( Helva ) و باقلـوا ( Baklava ) طرفـداران زیـادی دارنـد. راحـت الحلقـوم یـا لوکـوم ( Lokum ) و کدایـف ( Kadayif ) کـه شـبیه بـه باقلواسـت و در شـیره پختـه مـی شـود؛ سـوتلو ( Nuriye Sütlü ) بـه معنـی نوریـه بـا شـیر، نعـی باقلـوای سـفید اسـت کـه بـا شـیر آمـاده مـی شـود؛ لوقمـا ( Lokma ) خمیـری کـه در روغـن سـر خ و سـپس در شـیره ی غلیـظ انداختـه مـی شـود؛ روانــی ( Revani )نوعــی کیــک کــه در شــیره غوطــه ور مــی شــود؛ قورابیــه ( Kurabiye ) نوعــی شــیرینی بــا مغزگــردو و تولومبــا ( Tulumba ) شــیرینی شــبیه بــه بامیــه ایرانــی، از شـیرینی هـای معـروف ترکیـه هسـتند.

باقلوا ترکیه
باقوا، شـیرینی معروف ترکیه

چـای یکـی از محبـوب تریـن نوشـیدنی هـای مـردم ترکیـه اسـت. پذیرایـی چـای در تمام شـهرهای ترکیـه در اسـتکان هـای کمـر باریـک و نعلبکـی همـراه بـا حبـه هـای قنـد سـرو مـی شـود. دوغ یـا آیـرن ( Ayran ) و قهـوه نیـز از نوشـیدنی هـای رایـج در ترکیـه اسـت.

چای نوشیدنی محبوب ترکیه
چای، نوشیدنی محبوب ترکیه

ماننــد ایــران، نــان یکــی از ارکان اصلــی غــذای مــردم ترکیــه اســت. از جملــه نــان هــای معــروف: بازلمــا ( Bazlama )، پیتــا ( Pita )، لــواش ( Lavash )، ســیمیت ( Simit )، حلقــه هــای نــان بــا کنجــد، یوفــکا ( Yufka )، بــورک (Burek ) و پواغاچــا ( Pogaca ).

چــای محبــوب تریــن نوشــیدنی ترکیــه اســت.چای در ترکیــه در اسـتکان هـای شیشـه ای کمـر باریکـ و نعلبکـی همـراه بـا حبـه قنـد سـرو مـی شـود. دوغ یــا آیــران ( Ayran ) و قهــوه نیــز از نوشــیدنی هــای رایــج در ترکیــه هســتند.

ســیمیت و چای کشور ترکیه
ســیمیت و چای در کنار ساحل زیبای ترکیه

شهر استانبول (Istanbul)

شـهر اسـتانبول یکـی از مقـدس تریـن شـهرهای جهـان بـه شـمار مـی رود. اسـتانبول، شـهری دو تکـه میـان آسـیا و اروپـا، نمایشـی همیشـگی از فرهنـگ، سـنت و تاریـخ ترکیـه را در کنـار زیباییهـای امـروزیاش اجـرا میکنـد.

بعـد از وارد شـدن بـه اسـتانبول و از همـان داخـل فـرودگاه آتاتـورک شـاید اولیـن چیـزی کــه توجــه مســافران را جلــب میکنــد، پرچمهــای قرمــز ترکیــه اســت کــه از همــه جــا آویــزان هســتند؛ عالقــه و تعصــب ترکهــا بــه ملیــت و رهبرشــان آتاتــورک باعــث شــده کــه شــهر بــزرگ اســتانبول همیشــه در یــک جشــن ملــی بــه نظــر برســد. فــرودگاه در بیسـتکیلومتری غـرب شـهر واقـع شـده و تـا مرکـز شـهر بـا تا کسـی حـدود نیـم سـاعت ً گــران اســت و میشــود همیــن مســیر را بــا متــرو، فاصلــه دارد. کرایــهی تا کســی نســبتا اتوبـوس یـا ترامـوا هـم طـی کـرد. بسـتگی بـه حـال و حوصلـه و انتخـاب خودتـان دارد.

ایسـتگاه متـرو از سـالن اصلـی فـرودگاه ده دقیقـهای پیـادهروی دارد ولـی بسـیار راحـت و ارزان اسـت، بـه شـرطی کـه شـما از آن آدمهایـی نباشـید کـه همـه چیـز را تـوی چمـدان بــا خودشــان ایــن طــرف و آن طــرف میبرنــد.

شهر اسـتانبول و اقامت در هتل های لوکس

بـرای اقامـت در اسـتانبول، ا گـر خیلـی اهـل گشـت و گـذار هسـتید و ترجیـح میدهیـد از جاهــای دیدنــی دور نباشــید، بهتــر اســت کــه در یکــی از دو محلــه ی تقســیم یــا ســلطان احمد هتــل بگیریــد. تقســیم اصلیتریــن بخــش جدیــد اســتانبول در قســمت اروپایـی و سـلطاناحمد مرکـز بخـش قدیمـی در همیـن قسـمت اسـت. هـر دوی اینهـا بــه مرا کــز خریــد و دیدنیهــای تاریخــی نزدیــک هســتند و هتلهایــی بــا ســرویسهای متنـوع و قیمتهـای متوسـط دارنـد؛ ولـی بـرای یـک هتـل لوکستـر بـا چشـماندازی بـه دریـای مرمـره، بایـد در بخـش غربـی و اطـراف فـرودگاه جسـتجو کنیـد. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به دانستنی های هتل استانبول مراجعه کنید.

هتل 5 ستاره استانبول
هتل 5 ستاره و لوکس استانبول

اسـتانبول و مکان های جذاب برای گردشگران

محبوبتریــن جذابیــت اســتانبول بــرای مســافران و گردشگران، کاخهــا، مســجدها، کلیســاها و قصرهایــی اســت کــه قدمــت آنهــا بــه امپراطــوری رومیهــا، بیزانــس و دورهی عثمانیهــا میرســد. یکــی از مشــهورترین آنهــا مســجد ســلطان احمــد در همیــن محلــهی ســلطان احمــد اســت بــا معمــاری زیبــا و شــش منــارهی آبــی کــه بــه مســجد آبـی معـروف شـده. روبـه روی مسـجد سـلطان احمد، مـوزهی تماشـایی ایـا صوفیـه قـرار گرفتــه کــه سرســرای وســیعش، دنیایــی از فرهنــگ و هنــر اســامی ترکیــه را در خــودش دارد.

کلیسای چورا شهر استانبول
نمای زیبای کلیسای چورا در شهر استانبول

در بـاالی منطقـهی سـلطاناحمد و نزدیـک بـه شـاخطالیی، مدخلـی کـه بخـش قدیمـی و جدیـد اسـتانبول را از هـم جـدا میکنـد، کاخ توپکاپـی اسـت کـه نزدیـک بـه چهارصـد سـال مرکـز سـاطین عثمانـی بـوده و امـروز کلکسـیونی از چینیهـا، جواهـرات، لباسهـا و تختهـای طال کـوب عثمانـی را بـه نمایـش میگـذارد و چشـمانداز زیبایـی نیــز بــه «تنگــهی بســفر» دارد؛ تنگــهی بســفر همــان تنگــهای اســت کــه دریــای ســیاه و مرمــره را بــه هــم وصــل میکنــد و اســتانبول را بیــن آســیا و اروپــا تقســیم کــرده. کاخ دولمـا باغچـه نیـز در سـاحل تنگـهی بسـفر قـرار گرفتـه؛ دولمـا باغچـه بـه چلچـراغ خیلـی بزرگـش مشـهور اسـت، تمـام سـاعتهای ایـن کاخ روی نـه و پنـج دقیقـه، سـاعتی کـه آتاتـورک در تاریـخ ١٠ نوامبـر ١٩٣٨ در دولمـا باغچـه از دنیـا رفـت، ثابـت ماندهانـد.

کاخ بیلربیی استانبول
کاخ بیلربیی استانبول با معماری بسیار زیبا

اسـتانبول و نداشتن نگرانی برای رفت و آمد

اســتانبول یکــی از شــهرهایی اســت کــه تقریبــا ً تمــام وســایل نقلیــه ی عمومــی را دارد: تا کسـی های شـخصی، تا کسـیهای اشـترا کی یـا همـان دولموشهـا، ترامـوا، اتوبـوس و مینیبـوس، متـرو و حتـی قایـق بـرای عبـور و مـرور بیـن بخـش آسـیایی و اروپایـی. ولـی یکـی از جاهایـی کـه بـه تا کسـی نیـازی نیسـت و پیـاده روی خـوش میگـذرد، خیابـان معــروف اســتقالل در اســتانبول اســت؛ خیابانــی طوالنــی کــه از میــدان تقســیم شــروع میشـود و ورود ماشـین بـه آن ممنـوع اسـت و تنهـا یـک ترامـوای قدیمـی اجـازه دارد طـول خیابـان را طـی کنـد. دو طـرف خیابـان سـنگفرش اسـتقالل مملـو از فروشـگاهها، کافههـا، قهوهخانههـا و رسـتوران اسـت و گروههـای موسـیقی در پیـادهرو برنامـه اجـرا میکنند.ا گـر خریدکـردن از فروشـگاههای ایـن خیابـان شـما را راضـی نمیکنـد، سـری بـه دو مرکـز خریـد بـزرگ کانیـون و جواهیـر در خیابـان بویوکـدر بزنیـد. جواهیـر یکـی از بزرگتریــن مرا کــز خریــد در اروپاســت و تمــام برندهــای مطــر ح دنیــا را اینجــا میتــوان پیـدا کـرد.

ترامـوا در خیابان استقلال استانبول
ترامـوا ها در خیابان استقلال استانبول

اسـتانبول و رستوران های محلی

رسـتوران های محلـی بـا تنـوع غذایـی خیلـی زیـاد، کبابسـراها، رسـتورانهای دریایـی و مدیترانــهای، پیتزاهــا و فســتفودها و رســتورانهای مخصــوص گیاهخــواران، از اســتانبول یــک شــهر خوشــمزه ســاخته اند. بــا ایــن همــه رفتــن بــه اســتانبول بــدون خــوردن کومپیــر و کوفتهکبابهــای ترکــی، لطفــی نــدارد.

رستوران دریایی استانبول
نمایی زیبا از رستوران دریایی استانبول

از دریـای زیبـای مرمـره، تنهـا بـه آبهـای گـرم و سـاحل زیبایـش اکتفـا نکنیـد؛ اتفاقـات زیباتــری اینجــا میافتــد: دریــای مرمــره دارای نــه جزیــرهی کوچــک و دیدنــی اســت کــه بــه آنهــا شــبهجزایر آدوالر میگوینــد. هــر روز کشــتیهایی بــه ایــن جزیرههــا رفــت و آمــد میکننــد، بلیــط رفــت و برگشــت کمتــر از بیســت هزارتومان اســت و بیــن یــک سـاعت تـا یـک سـاعت ونیم زمـان میبـرد. بزرگتریـن جزیـره، بیـوکآدا سـت کـه عبـور و مـرور وسـایل نقلیـه ی موتـوری در آن ممنـوع اسـت و رفـت و آمـد بـا دوچرخـه و درشـکه انجــام میشــود.

جزیـره بیـوکآدا ترکیه
جزیـره بیـوکآدا ترکیه، جزیره رویایی بدون ماشین

آب و هوای شهر استانبول

تابسـتانهای گـرم و مرطـوب و زمسـتانهای سـرد، بارانـی و برفـی ویژ گـی آب و هـوای اســتانبول اســت. میــزان بــارش ســالیانه اســتانبول بــه طــور میانگیــن ۸۷۰ میلــی متــر اسـت. میـزان رطوبـت نیـز اغلـب زیـاد اسـت.

بـه طـور متوسـط بیشـترین درجـه حـرارت در طـول ماههـای مختلـف زمسـتان بیـن ۷ درجــه سلســیوس (۴۶ درجــه فارنهایــت) و ۹ درجــه سلســیوس (۵۰ درجــه فارنهایــت) اسـت. بـارش بـرف در اسـتانبول بـرای یـک یـا دو هفتـه در طـول فصـل زمسـتان عـادی ً ایــن بــارش در بیــن اســت؛ امــا یکــی از ایــن بارشهــا میتوانــد ســنگین باشــد. غالبــا ماههــای دســامبر و مــارس ر خ میدهــد.

آب و هوای شهر استانبول در ماه های تابستان

در ماههــای تابســتان از ژوئــن تــا انتهــای ســپتامبر بــه طــور میانگیــن درجــه حــرارت روزهـا از ۲۸ سلسـیوس (۸۲ درجـه فارنهایـت) شـروع میشـود. گـرم تریـن مـاه، ژوئیـه بـا متوسـط درجـه حـرارت ۲۳٫۲ درجـه سلسـیوس و سـردترین مـاه، ژانویـه بـا متوسـط درجــه حــرارت ۵٫۴ درجــه سلســیوس اســت. باالتریــن درجــه حــرارت ثبــت شــده در اســتانبول ۴۰٫۵ درجــه سلســیوس (۱۰۵ درجــه فارنهایــت) در آ گوســت ســال ۲۰۰۰ و پائینتریـن درجـه حـرارت ۱۶٫۱ -درجـه سلسـیوس (۳ درجـه فارنهایـت) در فوریـه سـال ۱۹۲۷ بــوده اســت.

ایـن شـهر تـا حـدودی بادخیـز اسـت و بـه طـور متوسـط (میانگیـن) سـرعت بـادی حـدود ۱۷ کیلومتـر در سـاعت دارد. تابسـتان خشـکترین فصـل اسـت، هـر چنـد تابسـتان هـا هـم بـارش بـاران وجـود دارد.

سبک زندگی در استانبول

زندگــی روزانــه در اســتانبول رنگارنــگ و در حــال جنبــش و ادامهاســت همــراه بــا دقــت بسـیار در نگهـداری روم، روم شـرقی و عمارتهـای ترکـی. ایـن شـهر پایتخـت ترکیـه در مواقــع تجــارت، پذیرایــی، ســرگرمی، فرهنگــی، آموزشــی، خریــد، جهانگــردی و هنــری بـه شـمار میآیـد. بیـش از نیمـی از جمعیـت در قسـمت اروپایـی زندگـی و کار میکننـد.

گــروه بزرگــی از مــردم در مناطــق مســکونی، قســمت آناتولیایــی زندگــی میکننــد و از پلهــا و گذرگاههــا بــرای رفتــن بــه کار در شــهر اســتفاده میکننــد.

اسـتانبول در دورههـای اجتماعـی، فرهنگـی و فعالیتهـای تجارتـی و بازرگانـی قـوی آن بطـور زیـادی افزایـش تنـوع و رنـگ دارد. در امتـداد رسـتورانهای ترکیـهای، خـاوردورو روشهــای پخــت (خورا کهــا) در حــال رشــد میباشــد در کنــار بســیاری از گروههــا بصــورت جدیــد رســتورانهایی افتتــاح شــدهاند. در صورتیکــه ســتارههای مشــهور دنیــای موســیقی پــاپ اســتادیومها را از جمعیــت پــر میکردنــد، فعالیتهایــی مثــل ُ پـرا، رقـص ورزشـی و هنـری بالـه و تئاتـر در سراسـر سـال ادامـه داشـت.

سبک زندگی ارکســتها در استانبول

در طــول فســتیوالهای فصلــی ارکســتهای مشــهور دنیــا، آوازهــای دســته جمعــی و گروهــی، کنســرتها و اثــرات جــاز در بیشــتر مواقــع میتواننــد در یــک خانــه کامــل هــم اجـرا شـوند. نمایشهـا در گروهـی از مکانهـا ماننـد بخشهـای تاریخـی ماننـد حاجـی ایـرن، بـر ج روملـی حصـاری، یدیکـول، حیـاط محلـه تـوپ خانـه و پـارک گالنـه بـه خوبـی مرکــز فرهنگــی آتاتــرک، ســالن کنســرت جمــال رشــید ری و ســالنهای مــدرن و جدیــد تئاتـر و دیگـر فضاهـای آزاد برگـزار میشـود. بـرای مـواردی مثـل زندگـی شـبانه، تعـدادی از باشـگاههای ورزشـی، دیسـکوها، بارهـا (مشـروب فروشـیها)، چادرهـای صحرایـی، نمایشــگاهها و رســتورانها بــا موزیــک همــراه هســتند. تعــداد کلوپهــا رســتورانها و دیکسـوها افزایـش یافتـه و بـه محلهـای فضـای بـاز در تابسـتان منتقـل میشـوند.

سبک زندگی ارکســتها در استانبول
نمای بسیار زیبا از ارکســتها در استانبول

سبک زندگی خانم های سنتی در استانبول

خانههــای ســنتی کــه یالــی نامیــده میشــوند را میتــوان در طــول تورهــای قایــق سـواری بوسـفروس مشـاهده کـرد. زیـر سـاختهای شـهر نشـینی دایمـا ً در حـال تغییـر و تحــول اســت. ســاختمانهای ســنتی عثمانــی از چــوب ســاخته شــده بودنــد. در دهههــای پیشــین تعــداد زیــادی از ســاختارهای بلنــد در نزدیــک شــهر ســاخته شــده بودنــد کــه ایــن عمــل رشــد ســریع جمعیــت را منجــر شــد. بــا محاصــره شــدن شــهرها مـردم بـه اسـتانبول بـه عنـوان شـهری بـا سـرعت رشـد سـریع جـذب شـدند. موفقیـت و پیروزیهــای زیــر ســاختاری تــا اواســط ســال ۱۹۹۰ شــامل تجزیــه و تحلیــل مشــکل فضــوالت بهبــود شــرایط ترافیــک و بهبــود کیفیــت هــوا بــا توجــه افزایــش اســتفاده از گاز طبیعــی میباشــد. علیرغــم، بوجودآمــدن آلودگــی هــوا و آب توســط تعــداد زیــادی از کارخانههــا، وســایل نقلیــه موتــوری و خانوادههــای خصوصــی، آلودگــی هــوا توســط ترافیـک بـه نگرانـی جمعیـت اسـتانبول اضافـه میکنـد. بیماریهـای چـون برونشـیت و آسـم بطـور معمـول در میـان سـا کنین مناطـق بزرگتـر و وسـیع تـر شـهر کمتـر مشـاهده میشــود زیــرا کــه ترا کــم جمعیــت در نزدیکــی ایــن مناطــق کمتــر اســت.

استراحت و تفریح در استانبول

بیشــتر مکانهــای عمومــی بــرای شــنا کــردن در شــهر در با کرکــوی، کوجــوک جکمجــه ســارییی و بوســفروس میباشــند. در بیــرون شــهر جزایــر پرینســس دریــای مرمــر، سـیلیوری و تـوزال ماننـد کیلیـوس و سـیله در دریـای سـیاه وجـود دارد. جزایر پرینسـس، آداالری، پرنــس گروهــی از جزایــر دریــای مرمــر، جنــوب کارتــال و پندیــک هســتند.

استراحت و تفریح در استانبول و رستورانهای عمومی

کاج و ســبک نئوکالســیک کاج ســنگی ( چوبــی ) و هنــر عصــر جدیــد روش عمارتهــای بــزرگ تابســتانی عصــر عثمانــی از قرنهــای نوزدهــم و بیســتم، کالســکههای اســبی ( وســایل نقلیــه موتــوری مجــاز نبودنــد ) و رســتورانهای ماهــی یــک هــدف عمومــی را تشـکیل میدهنـد. آنهـا میتواننـد توسـط معبـر قایقهـا و معبرهـای پـر سـرعت دنیـز اوتوبوســو از امینونــو و کارتــال برســند. ۹ جزیــره، در ۴ منطقــه قــرار گرفتهاســت. ســیله یــک منطقــه و پناهــگاه ســاحلی ســاخته شــده و مشــهور ترکیــه در دریــای ســیاه، در ۵۰ کیلومتــری اســتانبول اســت. کیلیــوس یــک پناهــگاه ســاحلی آرام اســت کــه از درب شـمالی اروپایـی بوسـفروس در دریـای سـیاه دور نیسـت. محـل خوبـی بـرای شـنا کـردن اســت و در ســالهای گذشــته در میــان ســا کنین اســتانبول بــه عنــوان مکانــی بــرای گـردش عمومـی بودهاسـت. کیلیـوس یـک پـارک سـاحلی همـراه بـا رسـتورانها ( ماهـی ) میباشـد. ًمجلـه" نیوزویـک" اخیـرا اسـتانبول را شـهر متصـل کننـده اروپـا نامیـده اسـت.

تفریح در استانبول
تفریحات هیجان انگیز در استانبول

بعـد از چنـد دهـه از سـعی در رسـیدن شـرقی، افتخـارات اسـتانبول در کشـف مجـدد از یــک شــناخت مــدرن و جدیــد بــود، قســمت اروپایــی آن از ســردترین شــهرها در دنیــا بودهاسـت. زیباییهـای زیـادی وجـود دارد، هنـوزه شـهر هـوای ابـری همـراه بـا بازارهـا، کلیســاهای روم شــرقی و عمــارات عثمانــی را دارا میباشــد.

مرا کز خرید استانبول

مجتمع تجاری اولیویوم Center Outlet Olivium

ایـن مرکـز خریـد دارای شـعبه هـای زیـادی از مـارک هـای معـروف دنیاسـت و در منطقـه زیتیــن بورنــو اســتانبول واقــع شــده اســت. بــه طــور معمــول بیشــتر مــردم بــه دنبــال اجنـاس مـارک دار و ارزان قیمـت هسـتند. ایـن مرکـز خرید استانبول در برخـی از روزهـای سـال، غرفـه هـای اوتلـت یعنـی فـروش بـا تخفیـف ویـژه را ارائـه مـی دهـد.

مجتمع تجاری اولیویوم استانبول
مجتمع تجاری اولیویوم استانبول مرکزی با مارک های معروف دنیا

مرکز خرید آرما گان Armaggan Mall T

از دیگـر مرا کـز خریـد اسـتانبول ، مرکـز خریـد آرمـا گان اسـت کـه کالس قیمتـی ایـن مرکـز خریـد متوسـط مـی باشـد و دارای انـواع کاال از قبیـل کیـف و کفـش و لبـاس گرفتـه تـا صنایـع دسـتی، زیـورآالت و ... شـامل مـی شـود. سـاعت کاری مرکـز خریـد آرمـا گان از ۱۰ صبـح تـا ۹ شـب اسـت. ایـن مرکـز تجـاری یکـی از بهتریـن گزینـه هـا جهـت خریـد و تهیـه سـوغاتی در اسـتانبول مـی باشـد

مرکز خرید آرما گان استانبول
مرکز خرید آرما گان استانبول

منطقه ارتا کوی Area Ortaköy

هـر یکشـنبه هنرمنـدان تـرک در ایـن محلـه اسـتانبول گـرد هـم آمـده و هنرهـای دسـتی خـود را در خیابـان هـا چیـده و بـه خریـداران عرضـه مـی کنـد. تجمـع انسـانهایی بـا ظاهر و فرهنـگ هـای مختلـف در ایـن مـکان، صحنـه هـای بسـیار زنـده و زیبایـی را بـه وجـود مـی آورد. در ایـن محـل یـک کلیسـا، یـک مسـجد و یـک کنیسـه وجـود دارد کـه صدهـا سـال اسـت در کنـار یکدیگـر قـرار گرفتـه انـد و نمـادی از آزادی در ترکیـه مـی باشـد.

منطقه ارتا کوی استانبول
منطقه زیبای ارتا کوی استانبول

مرکز خرید آ کمرکز Mall A

ایـن مرکـز خریـد ۴ طبقـه اسـت و حـدود ۱۸۰ هـزار متـر مربـع وسـعت دارد و در منطقـه اتیلـر ( Etiler ) اسـتانبول قـرار دارد. مرکـز خریـد آ کمرکـز ۲۵۰ فروشـگاه دارد و تـا بـه حـال دو جایـزه، بهتریـن مرکـز تجـاری دنیـا را از آی سـی اس سـی ( of council Intenational center shopping ) دریافــت کــرده اســت. ایــن مجتمــع دو بــر ج ۱۴ و ۱۷ طبقــه اداری و یـک بـر ج ۲۴ طبقـه مسـکونی نیـز دارد. در طبقـه همکـف آ کمرکـز، فـواره ای قـرار دارد کـه آب را تـا ۴ طبقـه بـه بـاال پرتـاب مـی کنـد.

مرکز خرید آ کمرکز استانبول
مرکز خرید آ کمرکز استانبول و 4 طبقه لوکس

مرکز خرید بیمن Mall B

مرکـز خریـد بیمـن بسـیار شـناخته شـده اسـت. ایـن مرکـز بـا دربـان هـای کـت و شـلوار پـوش و قیمـت هـای گرانـش و البتـه لبـاس هـای فشـن و مـد روز از برندهـای معـروف دنیــا جوابگــوی ســلیقه ســخت پســندان اســت. بــه شــیک پوشــان توصیــه مــی کنیــم حتمـا از ایـن مرکـز دیـدن کنیـد.

مرکز خرید متروسیتی Mall City M

متروســیتی جــزء مرا کــز خریــد معــروف اســتانبول اســت کــه البتــه بــه جــز مرکــز خریــد، یکـی از پاتـوق هـای اصلـی جوانـان ایـن شـهر نیـز بـه حسـاب مـی آیـد. یکـی از شـاخصه هـای مهـم متروسـیتی ایـن اسـت کـه بـرای وارد شـدن بـه آن، از همـان ایسـتگاه هـای متـرو ورودی هایـی فراهـم شـده و بنابـر ایـن بازدیدکننـدگان بـرای ورود بـه متروسـیتی نیــازی بــه خــروج از ایســتگاه متــرو ندارنــد. ایــن فروشــگاه ۳ طبقــه زیــر زمیــن دارد کــه از مسـیر متـرو وارد طبقـه سـوم زیـر زمیـن آن مـی شـود و البتـه کـه هـر طبقـه فروشـگاه دارای بوتیــک و ســالن غذاخــوری و کافــه تریــا مــی باشــد. ایــن مرکــز در ۴طبقــه بــا ۱۴۰ فروشــگاه، رســتوران، کافــه تریــا و پارکینــگ سرپوشــیده بــا گنجایــش ۲۵۰۰ اتومبیــل در یکـی از خیابـان هـای لوکـس شـمال اسـتانبول »لونـت یکـم« از سـاعت ۱۰ صبـح لغایـت ۱۰ شـب بـه بازدیدکننـدگان سـرویس مـی دهـد.

مرکز خرید متروسیتی استانبول
مرکز خرید معروف متروسیتی استانبول

مرکزخرید کانیون Mall K

ایـن مرکـز تجـاری بـزرگ ۱۶۰ فروشـگاه دارد و در سـال ۲۰۰۶ در منطقـه لونـت اسـتانبول افتتــاح و در همیــن ســال نیــز برنــده جایــزه بهتریــن معمــاری، در گــروه مجتمــع هــای تجـاری نیـز شـده اسـت. ایـن مجتمـع ۴ طبقـه دارد و بـه صـورت بـدون سـقف سـاخته شــده و فروشــگاه هــا در اطــراف فضــای میانــی آن قــرار گرفتــه انــد؛ بــه ایــن ترتیــب خریـداران مـی تواننـد ضمـن سـرزدن بـه فروشـگاه هـای مختلـف، از فضـای طبیعـی نیـز لـذت ببرنـد.

مرکزخرید کانیون استانبول
مرکز تجاری بزرگ کانیون استانبول

بازار مصری استانبول Market Egyptian s’I

از دیگــر مرا کــز خریــد اســتانبول، بــازار مصــری یــا بــازار ادویــه اســت کــه درمنطقــه ی ً امینونـو و در ورودی گلـدن هـورن اسـتانبول قـرار دارد، دلیـل اسـم بـازار را هـم احتمـاال میتوانیـد بـه راحتـی حـدس بزنیـد؛ مصریهـا ادویههایشـان را اینجـا میفروخته انـد. امـروزه جـز ادویهجـات، سـبزیهای معطـر، میوههـای خشـک و آجیـل، انـواع روغـن، شــیرینیهای مختلــف، چــای و کاالهــای دیگــر هــم در ایــن بــازار فروختــه میشــود.

بازار مصری استانبول
بازار مصری استانبول یا بازار ادویه

مرکزخرید جواهر Mall J

ایـن مرکـز ۱۵ ا کتبـر سـال ۲۰۰۵ افتتـاح شـده و بـا دارا بـودن سیسـتم روشـنایی و تهویـه هـوای مـدرن، معمـاری جـذاب، سـالن و راهروهـای زیبـا، روشـنایی بیـرون فضـای مرکـز خریـد، بـاال بـودن امنیـت، اهمیـت بـاال بـه نظافـت و پا کیزگـی محیـط توانسـته توجـه بسـیاری از شـهروندان و گردشـگران خارجـی را در اسـتانبول بـه سـوی خـود جلـب کنـد. مرکــز تفریحــی و خریــد «جواهــر» بــا نمایــش فیلــم هــای ســینمایی روز دنیــا، غذاهــای لذیــذ و خوشــمزه از کشــورهای مختلــف دنیــا، پــارک بــازی سرپوشــیده مخصــوص کـودکان و غیـره توانسـته از نظـر مسـاحت و اهمیـت بـه تفریـح مقـام نخسـت را در ترکیـه از آن خـود کنـد. ایـن مرکـز دارای ۱۰ طبقـه و ۳۴۳ فروشـگاه و ظرفیـت ۲۵۰۰ اتومبیـل در پارکینـگ سرپوشـیده مـی باشـد.

مرکز خرید جواهر استانبول
نمای مرکز خرید جواهر استانبول

در مرکــز خریــد جواهــر تقریبــا مــی توانیــد هــر چیــزی را کــه احتیــاج داریــد تهیــه کنیــد، بســیاری از مارکهــای معــروف بینالمللــی چــون: بنتــون، ماســیمو دوتــی، آدیــداس، لیوایـز، ریبـوک، اسـپریت و... در ایـن مرکـز شـعبه دارنـد. بازدیدکننـدگان از مرکـز تفریحـی و خریــد «جواهــر» تنهــا بــرای خریــد بــه اینجــا نمــی آینــد؛ ســرگرمی و تفریــح، گذرانــدن ســاعاتی خــوش، صــرف انــواع غذاهــای محلــی و مطــر ح کشــورهای مختلــف، برنامــه هـای فرهنگـی، هنـری و اجتماعـی و هـوای مناسـب و مطبـوع نیـز از مهـم تریـن دالیـل حضـور مـردم در ایـن مرکـز اسـت.

مرکز خرید جواهر استانبول
مرکز خرید جواهر استانبول مرکزی برای شیک پوشان

بازار تاریخی محمود پاشا Bazaar M

بـازار محمـود پاشـا بـازاری تاریخـی اسـت و در ناحیـه ای بیـن بـازار بـزرگ و امینونـو قـرار دارد و بــا مغــازه هــای متعــدد کوچــک در دو ســمت خیابــان اصلــی، نمــادی از خریــد ارزان در اسـتانبول اسـت. ایـن بـازار حـدود ۲۵۶ مغـازه، یـک حمـام عمومـی، آرامـگاه، آبخـوری و کیوسـک هایـی بـرای توزیـع آب آشـامیدنی دارد. مسـجد مجـاور آن، مسـجد محمـود پاشـا اسـت کـه توسـط وزیـر اعظـم محمـود پاشـا احـداث شـده. بـا خریـد از ایـن بـازار، هـم زمـان از یکـی از مناطـق تاریخـی ایـن کشـور نیـز دیـدن کـرده ایـد.

بازار تاریخی محمود پاشا استانبول
بازار محمود پاشا، خریدی ارزان در استانبول

مرکز خرید فوروم Mall Shopping F

ایــن مرکــز یکــی از جدیدتریــن و بزرگتریــن مرا کــز خریــد ترکیــه اســت و در ســال ۲۰۰۹ در زمینـی بـه مسـاحت پانصـد هـزار متـر مربـع در منطقـه بایـرام پاشـا در اسـتانبول افتتـاح شـد. در ایـن مرکـز خریـد اسـتانبول بیـش از ۲۸۰ مـارک مشـهور بیـن المللـی نظیـر IKEA Decathlon , و M&H شـعبه دارنـد. شـهربازی هـای مختلـف، آ کواریـوم ترکـوازو اولیـن آ کواریـوم بـزرگ ترکیـه، مـوزه یخـی، سـرزمین ژوراسـیک، رسـتوران هـا و فسـت فودهـای معتبــر از جاذبــه هــای مهــم ایــن مرکــز هســتند و بــا قیمــت مناســب نزدیــک ایســتگاه متـرو و بزرگـراه E5 مـی باشـد و پارکینگـی بـا ظرفیـت ۵۰۰۰ ماشـین و وسـیله نقلیـه دارد.

مرکز خرید فوروم استانبول
مرکز خرید فوروم استانبول، جدید ترین مرکز خرید

جاذبه های تفریحی و گردشگری استانبول

کاخ دلماباغچه Dlmabaghchh Palace

ایــن کاخ جبهــه ای بــه طــول ۶۰۰ متــر در کنــار ســاحل تنگــه در ســمت اروپایــی دارد. کاخ دلمـا باغچـه که یکی از جاذبه های گردشگری استانبول به شمار می رود، ترکیبـی از هنـر اروپایـی بـوده و در بیـن سـالهای ۱۸۴۳ - ۱۸۵۶ سـاخته شـده و در ۳ طبقـه و بـه صـورت قرینـه اسـت و دارای ۲۸۵ اتـاق و ۴۳ سـالن مـی باشـد. کاخ سـاحلی بـه طـول ۶۰۰ متـر در کنـار تنگـه دارد. از طـرف خشـکی نیـز دارای ۲ درب کــه یکــی از آنهــا دارای تزئینــات فــراوان اســت مــی باشــد. در وســط ایــن کاخ ســاحل کــه باغچــه ای تمیــز و زیبــا آن را احاطــه کــرده یــک ســالن مراســم و بالــه کــه از ســایر قسـمت هـا مرتفـع تـر اسـت دیـده مـی شـود. دیوارهـا و سـقف ایـن کاخ بـا نقاشـی هـای هنرمنــدان اروپایــی و بــا اســتفاده از چندیــن تــن تزئینــات طالیــی دکــور بنــدی شــده اسـت. در سـالن و اتـاق هـای مهـم همـه اشـیاء بـه یـک رنـگ مـی باشـد. کـف کاخ در نقــاط مختلــف بــا یکدیگــر متفــاوت و بــا پارکــت هــای چوبــی منقــوش مفــروش شــده اســت. قالــی هــای پشــمی و ابریشــمی بــه عنــوان زیباتریــن آثــار هنــری ترکیــه در جــای جـای کاخ گسـترده شـده اسـت. آثـار هنرهـای دسـتی نـادر اروپایـی و خـاور دور نیـز نقـاط مختلــف کاخ را تزییــن نمــوده اســت. لوســتر کریســتالی، شــمعدان و شــومینه هــا نیــز در بیشـتر اتـاق هـا خـود نمایـی مـی کنـد. بزرگتریـن سـالن بالـه کاخ هـای دنیـا در ایـن کاخ اسـت. یـک لوسـتر عظیـم کریسـتالی ۴ /۵ تـن از سـقفی بـه ارتفـاع ۳۶ متـر آویـزان شــده اســت. از میــان ۶ حمــام موجــود، حمــام بخــش اندرونــی بــا مرمرهــای حجــاری شـده تزییـن شـده اسـت. گالـری هـای فوقانـی سـالن بـزرگ ویـژه ارکسـتر و دیپلمـات هـا بـوده اسـت. بـه بخـش حـرم پـس از عبـور از راهروهـای طوالنـی وارد مـی شـویم. از ایـن سـاختمان کـه درب ورودی آن از طـرف بشـیکتاش مـی باشـد، ا کنـون بـه عنـوان مـوزه هیـکل و نقاشـی اسـتفاده مـی شـود.

کاخ دلماباغچه استانبول
بزرگترین سالن باله دنیا در کاخ دلماباغچه استانبول

مسجد سلطان احمد The Sultan Ahmed Mosque

مسـجد سـلطان احمـد یکـی از زیباتریـن مسـاجد دنیـا و از نمونـه هـای منحصـر بـه فـرد و شـگفت انگیـز معمـاری دوره امپراتـوری عثمانـی بـه شـمار مـی آیـد. ایـن مسـجد بـه دلیـل بـه کار رفتـن کاشـی هـای آبـی رنـگ در طراحـی داخلـی بـه نـام مسـجد آبـی ترکیـه شـناخته شـد. سـلطان احمـد اول در سـال ۱۶۰۹ میـادی دسـتور سـاخت ایـن مسـجد را داد تــا باالخــره هفــت یــا نــه ســال بعــد، ایــن بنــای باشــکوه تکمیــل شــود و جــز بــی نظیرتریـن دیدنـی هـای اسـتانبول قـرار گرفـت. سـاختار ایـن مسـجد شـبیه مکعـب اسـت و فضـای بیرونـی آن را مجموعـه ای از گنبدهـا و شـبه گنبدهـا پوشـانده کـه بـا یـک هارمونـی زیبـا چشـم را بـه سـمت انتهـای گنبـد اصلـی هدایـت مـی کننـد. گـردا گـرد قسـمت پایینـی صحـن مسـجد بـا ۲۰ هـزار کاشـی ســرامیک دســت ســاز تزییــن شــده و پنجــره هــای بســیاری نــور خورشــید را بــه درون صحـن اصلـی منتقـل مـی کننـد، گرچـه بـرای روشـن کـردن فضـای داخلـی و نـور پـردازی آن، از لوســترهای بـــزرگی نیز اســـتفاده مـــی شود. صحــن ایــن مســجد طـــوری طراحــی شــده کــه همــه جمعیــت نمــاز گــزار بتواننــد امــام جماعــت را ببیننــد و صدایــش را بشــنوند. ا گــر از دریــا بــه مســجد نــگاه کنیــد، منــاره هــای زیبــای مســجد در بخــش قدیمــی اســتانبول در حــال درخشــش هســتند. ایــن مســجد بــا شــکوه بــا ۶ منــاره ی زیبـای خـود از قصـد در مقابـل کلیسـای ایاصوفیـه بنـا شـده تـا نشـان دهـد کـه معمـاران عثمانـی و مسـلمان مـی تواننـد رقبـای سرسـختی بـرای اجـداد مسـیحی خـود باشـند.

مسجد سلطان احمد استانبول
مسجد سلطان احمد استانبول

مسجد ایاصوفیه Ayasufya Mosque

ا گـر بـه اسـتامبول سـفر کردیـد حتمـا از کلیسـای حاجیـا صوفیـه یـا همـان مسـجد ایـا صوفیـه کـه معنـای لغـوی آن کلیسـای معرفـت الهـی اسـت، دیـدن کنیـد. مسـجد ایـا صوفیـه یکـی از معمـاری هـای بیزانسـی و از دیدنـی هـای اسـتانبول محسـوب مـی شـود و بـه گونـه ای طراحـی شـده کـه بـه نظـر در فضـا معلـق مـی آیـد و نمـاد بهشـت محسـوب مـی شـود. از آثـار هنـری برجسـته ایـن مسـجد مـی تـوان بـه موزاییـک هـای بیزانسـی و سـپرهای عظیـم دایـره ای شـکل عثمانـی کـه بـر روی آنهـا آیـات قرآنـی نوشـته شـده اشــاره کــرد. بــا فتــح اســتانبول بــه وســیله ســلطان محمــد فاتــح در ۱۴۵۳ ایــن کلیســا تبدیــل بــه مســجد شــد. البتــه قبــل از ســاخت کلیســا معبــدی از معابــد رومــی بــوده اسـت. در ۱۹۳۵ ایـن مسـجد تبدیـل بـه مـوزه شـد. امپراطـور مـی خواسـت از ایـن کلیسـا زیباتریـن و بـزرگ تریـن کلیسـای ممکـن را بسـازد. دو معمـار بـه همـراه ده هـزار کارگـر و تلـی از طـا شـروع بـه کار کردنـد. سـال ۵۳۷ کلیسـا افتتـاح شـد. پـس از فتـح اسـتانبول توسـط عثمانیـان کلیسـا بـه مسـجد تبدیـل شـد و ســپس منــاره هایــی نیــز بــه آن افزودنــد. ســال ۱۹۳۵ آتاتــورک تصمیــم گرفــت آن را بــه مـوزه ای فرهنگـی تبدیـل کنـد. بلنـدی گنبدهـای آن ۵۴ متـر از سـطح زمیـن اسـت و در مجمـوع ۱۰۷ سـتون در داخـل سـاختمان وجـود دارد.

مسجد ایاصوفیه استانبول
مسجد ایاصوفیه، دیدنی های بی نظیر استانبول

کاخ ابراهیم پاشا Ibrahim Pasha Palace

یکـی از دیدنـی هـای اسـتامبول کاخ ابراهیـم پاشـا صدراعظـم بـا تدبیرسـلیمان قانونـی معـروف تریـن سـلطان عثمانـی اسـت. ابراهیـم پاشـا یونانـی زاده ای سـت که سرنوشـتی مشـابه امیـر کبیـر در دوره پادشـاهی ناصـر الدیـن شـاه داشـت و بـا دسیسـه اطرافیـان شـاه کشـته مـی شـود. وی کـه از عالقـه منـدان هنـر و ادبیـات غـرب بـود کاخ زیبایـی در نزدیکـی توپکاپـی داشـت کـه ایـن کاخ بـه عنـوان یکـی از جاذبـه هـای دیدنـی اسـتانبول شـناخته شـده و بعـد از مرگـش سرنوشـت دگرگونـی یافـت. کاخ ســابق ابراهیــم پاشــا وزیــر اعظــم ســلطان ســلیمان در شــهر اســتانبول اســت و در ســال ۱۹۸۳ بــه مــوزه هنرهــای اســامی ترکیــه تبدیــل شــد . گنجینــه هــای بــا ارزشــی از مجموعــه هنرهــای مذهبــی ترکیــه در ایــن مــوزه قــرار دارد و خــود بنــا هــم از آثــار مهــم معمــاری بــه شــمار مــی رود . پــس از اعــدام ابراهیــم پاشــا از ایــن کاخ بــه عنــوان ســربازخانه، زنــدان، دفتــر ثبــت و ادارات دولتــی اســتفاده مــی شــد تــا اینکــه بــه مــوزه تغییــر کاربــری یافــت.

کاخ ابراهیم پاشا استانبول
نمای زیبای کاخ ابراهیم پاشا استانبول

برج گالاتا Galata tower

بــر ج گاالتــا در ســال ۱۳۴۹ بــه عنــوان یکــی از ابــزار دفاعــی ژنویــی هــا در منطقــه گاالتــا اسـتانبول سـاخته شـد. در آن زمـان کنتـرل سـاحل شـمالی شـاخ طالیـی در اختیـار ایـن شـهر قـرار داشـت. بعدهـا از ایـن بـر ج بـه عنـوان زنـدان و مدتـی نیـز بـه عنـوان بـر ج آتـش اســتفاده شــد. امــروزه رســتورانی در بــاالی ایــن بــر ج راه انــدازی شــده اســت. از بــاالی بــر ج گاالتــا منظــره ای فــوق العــاده از شــهر و دریــای مرمــره از میــان شــاخ طالیــی در برابرتـان قـرار دارد کـه سـفر ترکیـه را برایتـان بـه یـاد ماندنـی خواهـد کـرد.

برج گالاتا استانبول
نمای زیبای برج گالاتا استانبول

مسجد سلیمانیه Süleymaniye Mosque

مسـجد سـلیمانیه مجموعـه ای از بناهـا اسـت کـه شـامل مقبـره سـلیمان و همسـرش نیـز مـی شـود. ایـن مسـجد بارگاهـی بـا سـتون هایـی از سـنگ سـماق، گرانیـت و مرمـر قـرار دارد، در چهـار گوشـه آن نیـز چهـار منـاره بـزرگ قـرار گرفتـه اسـت. چهـار منـاره بـه نشــانه چهارمیــن حا کــم اســتانبول بــودن ســلیمان و بــا ده بالکــن بــه نشــانه دهمیــن ســلطان عثمانــی بــودن او اســت. در داخــل مســجد، اطــاق بزرگــی وجــود دارد، مربــع شــکل بــا گنبــدی بــه ارتفــاع ۴۷ متــر و ضخامتــی برابــر ۲۷٫۵ متــر. نــور خورشــید بــه زیبایـی از پنجـره هـای رنـگ شـده دوسـت داشـتنی بـه درون مـی تابـد. محـراب و منبـر از مرمـر سـاخته شـده و کتیبـه هـای خطـی بسـیاری نیـز از خطاطـان مشـهور عثمانـی دیـده مـی شـود. ســاخت ایــن مســجد باشــکوه در ســال ۱۵۵۰ آغــاز شــد و ســاخت بنــای خــود مســجد در ســال ۱۵۵۷ بــه اتمــام رســید. ســاخت بقیــه ســاخنمان هــا نیــز چنــد ســال بعــد بــه اتمـام رسـید. تمـام مسـجد بـا سـجاده هایـی قرمـز رنگـی کـه بـه سـمت جنـوب (مکـه) قـرار دارنـد، پوشـیده شـده اسـت. مقبـره معمـار بـزرگ ”سـینان“ نیـز در همیـن مسـجد قــرار گرفتــه اســت. ســلیمانیه دومیــن مســجد بــزرگ و البتــه زیباتــر و بــا شــکوه تــر از مجموعــه مســاجد امپراطــوری در شــهر اســتانبول است.مســجدی کــه چــون ســازنده اش ”سـلیمان“ و معمـار عثمانـی بـزرگ و بـی همتایـش ”سـینان ” بـا عظمـت اسـت.

مسجد سلیمانیه استانبول
نمای مسجد سلیمانیه استانبول

آکواریوم زیبای تورکوآز TurkuaZoo Aquarium

یــن آکواریــوم در مســاحتی بــه ابعــاد 8000 متــر مکعــب و بیــش از 10 هــزار جانــدار دریایــی توســط یــک شــرکت مشــهور «زالن نویــی (گلوبــال آ کواریــوم)» بــا هزینــه ای بالـغ بـر 20 میلیـون یـورو سـاخته شـد. در ایـن آ کواریـوم عـاوه بـر جانـداران دریایـی از آبهـای شـور و شـیرین و ماهـی هـای اقیانوسـی و نیـز ماهـی هـای تروپیـکال 5 نـوع کوسـه ماهـی و نهنـگ مختلـف و نیـز ارفـوز کـه در معـرض انقـراض مـی باشـد وجـود دارد. از ایـن آ کواریــوم بــرای آمــوزش کــودکان در محافظــت از جانــداران دریایــی نیــز اســتفاده مــی شـود. ایـن آ کواریـوم شـامل تونـل آ کریلیـک کـه دیوارهـا و سـقفش آ کواریـوم مـی باشـد اسـت و 270 درجـه قابـل سـیر اسـت. شـما بعـد از چـک آپ توسـط تیـم پزشـکی محـل (رایـگان) مـی توانیـد بـا کوسـه هـا کـه بـی خطـر هسـتند غواصـی کنیـد!

آکواریوم تورکوآز استانبول
آکواریوم زیبای تورکوآز استانبول

حمام چمبرلیتاش Bath Chemberlytash

ایـن حمـام، نزدیـک بـازار بـزرگ اسـتانبول و در مقابـل سـتون چمبرلیتـاش قـرار گرفتـه. ایـن سـتون را معمـار سـینان در سـال ۱۵۸۴ بـرای نوربانـو سـلطان و همسـرش سـلیم دوم ســاخته اســت. حمــام چمبرلیتــاش، در ابتــدا هــم بخــش زنانــه داشــت و هــم مردانـه. در قـرن نوزدهـم میـادی و در زمـان سـلطنت سـلطان عبدالعزیـز، بـرای عریـض کــردن خیابــان، بخــش زنانــهی حمــام ویــران شــد. بــه تازگــی قســمت زنانــه بازســازی شـده، امـا ورودی آن بـا بخـش مردانـه یکـی اسـت. رختکـن حمـام، بـا گنبـدی مسـقف شـده و بـه سـوگوکلوک (قسـمت سـرد) معـروف اسـت. قسـمت گـرم حمـام، ۳۸ حـوض جدا گانـه دارد. ایـن حمـام در اسـتانبول هنـوز کاربـری دارد.

حمام چمبرلیتاش استانبول
حمام زیبای چمبرلیتاش استانبول

قصر ییلدیز Yildiz Palace

ایـن قصـر یکـی از آخریـن اقامتگاههـای سـلطانهای عثمانـی بـوده کـه در اواخـر قـرن ۱۹ میـادی توسـط عبدالحمیـد دوم تکمیـل شـد. سـاختمان شـاله کـه خوابـگاه سـاطین بـه شـمار میرفتـه، یکـی از بزرگتریـن و مجللتریـن سـاختمانهای ایـن قصـر اسـت. قصـر ییلدیـز، بـه عنـوان چهارمیـن قصـر عثمانـی بعـد از فتـح اسـتانبول سـاخته شـد. ایـن سـاختمانها، در داخـل یـک پـارک بسـیار بـزرگ از گلهـای الا لـه و انـواع گیاهـان و درختـان کـه از نقـاط مختلـف دنیـا گـردآوری شـدهاند، قـرار دارنـد. ایـن کاخ، یکـی اززیباتریـن مناظـر واقـع در حاشـیه تنگـه ی بسفرترکیـه را تشـکیل میدهـد.

قصر ییلدیز استانبول
قصر ییلدیز، زیباترین قصر درحاشیه تنگه بسفر استانبول

کاخ توپکاپی Topkap Palace

کاخ توپکاپــی، نخســتین کاخ عثمانــی اســت کــه بعــد از فتــح بــزرگ امپراتــوری، در قـرن ۱۵ میـادی بـه دسـتور محمـد دوم سـاخته شـد.این کاخ در محـل تالقـی تنگـهی بسفر، گلـدن هـورن و دریـای مرمـره قـرار گرفتـه اسـت؛ مکانـی کـه بنـای شـهر اسـتانبول بـرای اولیـن بـار در دوران باسـتان و توسـط رئیـس مگاریانهـا، بیـاز در سـدهی هفتـم پیــش از میــاد، در آن گذاشــته شــد. ایــن کاخ، یکــی از زیباتریــن مناظــر اســتانبول را دارد. برعکــس کاخهــای اروپایــی، توپکاپــی تنهــا یــک ســاختمان ســادهی تاریخــی نیسـت، بلکـه مجموعـهای اسـت، کـه از چندیـن کالهفرنگـی و بـاغ، بـر نـوک یـک شـبه جزیـرهی تاریخـی و در مدخـل گلـدن هـورن سـاخته شـده اسـت. سـلطانهای عثمانـی بـرای مـدت ۴۰۰ سـال در توپکاپـی اسـتانبول زندگـی کردنـد. در اوج دوران شـکوفایی، ۸ تـا ۱۰ هـزار نفـر در ایـن کاخ زندگـی میکردنـد کـه بیشترشـان سـربازهای پیـاده نظـام بودنـد. در ســال ۱۹۲۴ ایــن کاخ تبدیــل بــه مــوزه شــد و امــروزه یکــی از جالبتریــن موزههــای جهـان بـه شـمار مـیرود. دیدنیتریـن تاالرهـای توپکاپـی؛ خزانـهداری، آثـار مذهبـی اســامی، لباسهــای ســلطانها، دیــوان، حــرم، آشــپزخانه ها و ســالن ظــروف چینــی هسـتند.

کاخ توپکاپی استانبول
نمای کاخ توپکاپی استانبول

آب انبار بازیلیکا Bazilika Cistern

آبانبــار عظیــم و وهمانگیــز سیســترن در زبــان ترکــی «یرباتــان ســارایی» (بــه معنــای قصــر غــرق شــده) نامیــده میشــود و روبــهروی مســجد ســلطان احمــد در اســتانبول واقــع شــده اســت. ورودی آن کوچــک و کــم نــام و نشــان اســت. از پلههــا کــه پاییــن برویــد، فضــای بــزرگ و تاریکــی پیــش رویتــان بــاز میشــود کــه پــر از ســتونهای زیباسـت و موسـیقی هیجانانگیـزی هـم بـا صـدای بلنـد در آن پخـش میشـود. مسـیر بازدیدکننــدگان روی حوضچــهای ســاخته شــده کــه پــر از ماهیهــای ریــز و درشــتی اسـت کـه اینطـرف و آنطـرف شـنا میکننـد. دو سرسـتون بینظیـر هـم از سـر مدوسـا بـا شـر ح و تفصیـات در ایـن محوطـه وجـود دارد. بنـای سیسـترن متعلـق بـه سـال ۵۳۲ پـس از میـاد اسـت و مدتـی هـم بـه عنـوان کاروانسـرای تاجـران ابریشـم مـورد اسـتفاده قــرار میگرفتــه اســت.

آب انبار بازیلیکا استانبول
آب انبار بازیلیکا استانبول

موزه اورهان کمال Orhan Kamal Museum

از دیدنـی هـای اسـتانبول، مـوزه هـای ایـن شـهر اسـت. یکـی از ایـن مـوزه هـا بیـاد بـود "اورهـان کمـال" کـه روشـنایی بخـش ادبیـات معاصـر اسـت، بـا همـکاری و پشـتیبانی مرکــز هماهنگــی هنــری و فرهنگــی اورهــان کمــال، خانــه وی بــه نشــانی اســتانبول خیابـان جهانگیـر خیابـان آ کارسـو شـماره ۳۲ بـه مـوزه تبدیـل شـده اسـت. در ایـن مـوزه عکســهای اورهــان کمــال، چــاپ اول کتابهــا ، کتابهــای منتشــره بــه زبانهــای بیگانــه، اتــاق کار، اشــیاء شـخصی و لباســهای وی بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.

موزه اورهان کمال استانبول
موزه دیدنی اورهان کمال استانبول

مسجد شاهزاده Prince Mosque

مسـجد شـاهزاده اسـت در منطقـه سـراج خانـه و در مقابـل سـاختمان شـهرداری قـرار دارد. سـلطان سـلیمان اول از معمـار سـینان مـی خواهـد کـه بـه یـاد فرزنـدش محمـد کـه در سـال ۱۵۴۳ فـوت نمـوده بـود یـک مسـجد بسـازد. سـاخت ایـن مسـجد در سـال ۱۵۴۴ آغـاز گردیـده در سـال ۱۵۴۸ بـه پایـان رسـیده اسـت. ایـن مسـجد کـه در مرکز شـهر اسـتانبول واقـع شـده، در بیـن مدرسـه هـا مقبـره هـا و عمـارت هـا سـاخته شـده اسـت. دو منـاره آن از نظـر معمـاری بـی نظیـر اسـت بسـیار جلـب توجـه مـی نمایـد.

مسجد شاهزاده استانبول
نمای زیبایی از مسجد شاهزاده استانبول

برج کیزکولسی (برج دختر) Kizkuolsi Tower

بـر ج کیزکولسـی از رمانتیـک تریـن مکانهـای اسـتانبول بـه شـمار مـی آیـد. ایـن بـر ج در قسـمت ورودی خلیـج اسـتانبول قـرار دارد. علیرغـم اینکـه ایـن بـر ج در قـرن دوازدهـم ســاخته شــده امــا ســاختمان کنونــی آن متعلــق بــه قــرن ۱۸ میــادی مــی باشــد. ایــن بـر ج ۶۲ متـری در سـال ۱۳۴۸ بنـا نهـاده شـد. بـه هنـگام غـروب آفتـاب از بـاالی ایـن بــر ج منظــره زیبائــی از تنگــه بســفر در زیــر پاهــای خــود خواهیــد دیــد. ضمــن ایــن کــه شـما مـی توانیـد از رسـتوران هـا و کلـوپ هـای شـبانه نزدیـک بـه ایـن محـل هـم دیـدن کـرده و لـذت ببریـد.

برج کیزکولسی استانبول
برج زیبای کیزکولسی استانبول

کاخ گوک سو Gook Soo Palace

نـام ایـن کاخ از رودهائـی کـه از اطرافـش بـه داخـل تنگـه بسـفر سـرازیر مـی شـود گرفتـه شـده اسـت. ایـن کاخ در اواسـط قـرن ۱۹ میـادی توسـط عبدالمجیـد اول در اسـتانبول سـاخته شـد. از ایـن کاخ در گذشـته در مـاه هـای تابسـتان اسـتفاده مـی شـده اسـت. (بازدیـد از ایـن کاخ همـه روزه بجـز روزهـای دوشـنبه و پنـج شـنبه ممکـن مـی باشـد.)

کاخ گوک سو استانبول
کاخ گوک سو استانبول

مجموعه عمارات ماسالاک Elegant Buildings Maslak

مجموعــه عمــارات ماســا ک بــر روی تپــه ای سرســبز در اســتانبول توســط ســلطان عبدالعزیــز بنــا نهــاده شــد. ایــن عمــارات نمونــه ای اســت بســیار بــا ارزش از ســبک معمـاری عثمانـی کـه در اواخـر قـرن ۱۹ در ترکیـه سـابق بنـا نهـاده شـد. امـروزه از عمـارت مالتــا بعنــوان یــک رســتوران ســاده و ارزان قیمــت بهــره گرفتــه مــی شــود، هــم چنیــن عمــارت ماســا ک و لیمونلــو هــم بــه عنــوان کافــه تریــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

مجموعه عمارات ماسالاک استانبول
مجموعه عمارات ماسالاک استانبول

عمارت چینعلی کوشک Chinali Mansion Palace

عمـارت چینعلـی از دیدنـی هـای اسـانبول اسـت کـه در قـرن ۱۵ میـادی توسـط محمد، فاتـح اسـتانبول سـاخته شـد. از ایـن عمـارت امـروزه بـه عنـوان یـک مـوزه سـرامیک در ترکیـه اسـتفاده مـی گـردد. در ایـن مـوزه نمونـه هائـی از کاشـی هـا و سـفالهای قـرن ۱۶ میـادی مربـوط بـه دوران سـلجوقیان و عثمانـی هـا نگهـداری و در معـرض دیـد بازدیـد کننـدگان قـرار مـی گیـرد. (ایـن مـوزه همـه روزه بـه جـز روزهـای دوشـنبه جهـت بازدیـد همـگان بـاز مـی باشـد.)

عمارت چینعلی کوشک استانبول
عمارت چینعلی کوشک استانبول

اقامتگاه تابستان آینالی کاواک Residence Summer Kavak Aynali

ایـن مـکان در قـرن ۱۸ میـادی سـاخته شـده و بعدهـا توسـط سـاطین مختلـف دیگـر مـورد بازسـازی و مرمـت قـرار گرفتـه اسـت. ایـن مـکان بـه خاطـر آینـه کاری داخـل آن در اسـتانبول مشـهور مـی باشـد. ایـن آئینـه هـا هدیـه ای بـوده از Venetians کـه در سـال ۱۷۱۸ میــادی در ایــن کاخ نصــب گردیــده اســت. ایــن کاخ نمونــه زیبائــی از معمــاری قدیمــی و ســنتی ترکیــه اســت. (بازدیــد ازایــن کاخ همــه روزه بــه جــز روزهــای شــنبه و پنـج شـنبه ممکـن مـی باشـد.)

مسجد سوکول لو محمد پاشا Mosque Pasha Mohammed luo Sukul

یکـی از شـاهکارهای معمـاری، معمارسـنیان مسـجد سـوکول لومحمد پاشاسـت. که در قـرن ۱۶ میـادی بنـا نهـاده شـد. ایـن مسـجد کـه از دیدنـی هـای اسـتانبول اسـت در نزدیکـی مسـجد سـلطان احمـد کـه یکـی از بهتریـن نمونـه هـای معمـاری کالسـیک اسـتانبول بـه شـمار مـی آیـد، قـرار گرفتـه اسـت. در داخـل ایـن مسـجد از کاشـی هـای آبـی، سـبز، بنفـش و قرمـز اسـتفاده شـده اسـت.

عمارت ایحالمور Mansion Eyhlamour

ایـن عمـارت در قـرن ۱۹ میـادی بنـا نهـاده شـد. نـام ایـن عمـارت از درختـان زیرفـون نمـدار کـه در باغهـای آن وجـود دارد گرفتـه شـده اسـت. ا گـر چـه ایـن عمـارت بـه هنـگام سـاخت در خـار ج از شـهر اسـتانبول جـای مـی گرفـت، امـا امـروزه بـا توسـعه شـهر در مرکـز اسـتانبول ترکیـه قـرار گرفتـه اسـت. در حالـی کـه عمـارت مراسـین همـواره جهـت مراسـم رســمی و امــور تشــریفات اســتفاده مــی شــده اســت. در گذشــته از عمــارت مایــت بــه عنـوان پناهگاهـی امـن بـرای اطرافیـان و محرمـان سـاطین اسـتفاده مـی شـده اسـت.

مسجد بایزید Mosque Bayezid

ایــن مســجد یکــی از مســجدهای تاریخــی اســتانبول ترکیــه مــی باشــد کــه بــه دســتور بایزیـد دوم سـلطان و خلیفـه امپراتـوری عثمانـی سـاخته شـد. سـاخت ایـن مسـجد در اسـتانبول پنـج سـال بـه طـول انجامیـد (یعنـی از سـال ۱۵۰۱ -۱۵۰۶ میـادی). معمـار ایــن مســجد یعقــوب شــاه بــود. طاقهــای بــاالی مســجد توســط ســتونهای ســنگی نگـه داشـته شـده و گنبـد روی سـتونهای سـنگی سـاخته شـده اسـت. در کنـاره هـای سـقف گنبدایـن مسـجد ماننـد ایاصوفیـه نامهـای اهلل، محمـد ابوبکـر، عمـر، عثمـان، علـی، حسـن و حسـین بـه خـط ترکـی عثمانـی حـک شـده اسـت.

تنگه بسفر Strait Bosphor

تنگـه بسـفر در واقـع باریکـه آبـی اسـت کـه دریـای سـیاه را بـه دریـای مرمـره وصـل مـی کنـد و قـاره اروپـا و آسـیا را نیـز از هـم جـا مـی کنـد. طـول ایـن تنگـه ۳۰ کیلومتـر و عـرض آن متغییـر بیـن ۷۰۰ تـا ۳۵۵۰ متـر اسـت. ا گـر در طـول شـب بـا کشـتی ایـن منطقـه ترکیه را بگردیـد، قطعـا از آن لـذت مـی بریـد، چـون در ۲ طـرف آن بناهـای تاریخـی اسـتانبول مثـل کاج چراهـان و دلمـه باغچـه قـرار دارد کـه بـا نورپـردازی زیبـا در تاریکـی شـب واقعـا رویایـی هسـتند.

موزه مدرن Museum Modern

مــوزه مــدرن اســتانبول در واقــع انبــاری ســت در ســواحل بســفر کــه نمایانگــر نقاشــی مــدرن، مجســمه ســازی، عکاســی و دیگــر نســخه هــای هنــری اســت کــه توانســته در رســانه هــای ترکیــه و حتــی در مقیــاس جهانــی آوازه ای بــر هــم زنــد. مجموعــه دائمــی هنـر مـدرن ترکیـه گویـای داسـتانی سـت کـه از اواخـر قـرن ۱۹ آغـاز و تـا بـه امـروز ادامـه یافتــه اســت. یــک تــور بــا راهنمــا (آزاد در روز پنجشــنبه در ســاعت ۳ بعــد از ظهــر و ۵ بعـد از ظهـر بـا تمـاس و رزرو قبلـی البتـه رزرو تـور مـی توانـد بـرای روزهـای دیگـر در قبـال ۱۰ لیـر بـرای هـر نفـر و بـرای گـروه هـای چهـار نفـره یـا بیشـتر انجـام شـود) مـی توانـد بـه شـما دیـدی عالـی از هنـر ترکیـه القـا کند.ایـن مـوزه همچنیـن دارای یـک فروشـگاه، یـک سـینمای کوچـک، و یـک رسـتوران و کافـه دلپذیـر بـا منظـره ی زیبایـی بـه سـمت کاخ توپکاپـی و دریـای مرمـره مـی باشـد البتـه بـه همـراه غذایـی لذیـذ و نـه چنـدان ارزان.

موزه مدرن استانبول
موزه مدرن استانبول

مسجد شا کرین Mosque Shakerin

ایــن مســجد در طــول ۵ ســال از ســال ۲۰۰۵ تــا ۲۰۰۹ احــداث شــده اســت و بــه عنــوان یکـی از مسـاجد مـدرن ترکیـه و جهـان اسـام از آن نـام بـرده میشـود. ایـن مسـجد بـه دلیــل آنکــه یکــی از معمــاران آن یــک بانــوی مســلمان اســت مشــهور شــده اســت امــا معمــاری آن بــر اســاس پــان و نقشــه خســرو تایــا صــورت گرفتــه اســت و خانــم زینــب فادیللـی اوغلـو کـه یـک مهنـدس معمـار تـرک اسـت طراحـی داخلـی و تصحیـح معمـاری آن را برعهــده داشــته اســت. ســفارش ســاخت مســجد توســط بازمانــدگان خانــم سـمیحه شـا کرین از خیریـن ترکیـه داده شـده اسـت و بـا موافقـت شـهرداری اسـتانبول روی زمینـی بـه مسـاحت ۰۰۰.۱۰ متـر مربـع و بـا زیـر بنـای ۳۰۰۰ متـر مربـع سـاخته شـده است.مســجد دارای دو منــاره بــه ارتفــاع ۳۵ متــر اســت و چیــزی کــه ایــن مســجد را از سـایر مسـاجد معاصـر متمایـز میکنـد طراحـی داخلـی غیرمعمـول و مـدرن آن اسـت. سـه سـمت ایـن مسـجد شیشـه ای مـی باشـد.

کلیسای چورا Church Chora

ایـن کلیسـا کـه در ابتـدا بـه منظـور کلیسـای بیزانسـی سـاخته شـده بـود بعدهـا تبدیـل بـه مسـجد شـد و حـاال یـک مـوزه اسـت. موزائیـک هـا و کاشـی هـای زیبـای ایـن کلیسـا، نمونـه باقیمانـده از هنـر بیزانسـی ترکیـه در دنیاسـت. بخـش هایـی از آن در سـال ۴۰۰ سـاخته شـده اسـت، ولـی سـاختمانی کـه امـروزه مـی بینیـم حـدود سـال ۱۵۰۰ پیـش در اسـتانبول سـاخته شـده اسـت. ایـن کلیسـا تقریبـا ً در سـه مایلـی شـمال غربـی سـلطان احمـد قـرار دارد. ایـن مـوزه ترکیـه همـه روزه بجـز چهارشـنبه هـا از سـاعت ۳۰:۹ تـا ۳۰:۱۸ بـاز اسـت. ورودی آن ۶ دالر آمریـکا اسـت.

کلیسای چورا استانبول
کلیسای چورا استانبول

عمارت دریائی آتاتورک Mansion Marine Atatürk

از دیگــر دیدنــی هــای اســتانبول عمــارت آتاتــورک یــا فلوریــا ســت کــه توســط رؤســای جمهــور ترکیــه در فصــل تابســتان مورداســتفاده قــرار مــی گرفتــه ، ابتــدا آتاتــورک ایــن عمــارت را بعنــوان مکانــی بــرای گذرانــدن تابســتان در اســتانبول انتخــاب نمــود کــه تـا بـه امـروز ایـن سـنت پـا بـر جـا بـوده و ادامـه یافتـه سـت. ایـن عمـارت (T) شـکل در سـال ۱۹۳۵ میـادی سـاخته شـد. طراحـی داخلـی ایـن عمـارت نمونـه زیبائـی ازشـیوه طراحـی در قـرن بیسـتم اسـت. (بازدیـد از ایـن مـکان همـه روزه بـه جـز روزهـای دوشـنبه وپنـج شـنبه ممکـن مـی باشـد.)

بهترین هتل های استانبول از پنج ستاره تا سه ستاره

در ادامه این مطلب بهترین هتل های استانبول از پنج ستاره تا سه ستاره را به شما معرفی کردیم تا برای رزرو هتل در شهر استانبول دچار مشکل نشوید. اگر به دنبال اطلاعات بیشتر درباره هر هتل هستید، می توانید بر روی کلمه هتل کلیک نمایید تا اطلاعات کامل و دقیق آن برای شما نمایش داده شود.

هتل چراغان پالاس کمپینسکی استانبول یکی از بهترین و زیبا ترین هتل های استانبول است که در واقع می توان آن را به موزه ای زنده شبیه کرد. این هتل جذاب و 5 ستاره از امکاناتی فوق العاده بی نظیر برخوردار است که اقامتی همچون شاهان را به شما هدیه می دهد. در این هتل استانبول شما چشم اندازی از دریای مرمره خواهید داشت که چشمان زیبایی خیره کننده ای را به شما هدیه می دهد. 

هتل چراغان پالاس کمپینسکی استانبول درون اتاق های وسیع و دلباز خود از رنگ های شاد و زیبا استفاده کرده تا میهمانان در زمان استراحت نهایت لذت را ببرند. هتل ذکر شده یکی از کاخ های عثمانی بوده است که بازسازی شده و با همان سبک و سیاق از گردشگرانی که رزرو تور استانبول را انجام داده اند پذیرایی می کند. با اقامت در این هتل استانبول می توانید لحظه هایی شاهانه را ثبت کنید.

هتل چراغان پالاس کمپینسکی استانبول
نمای بسیار زیبا از هتل چراغان پالاس کمپینسکی استانبول


هتل گرند جواهر کانوشن سنتر استانبول در نزدیکی میدان تکسیم

هتل گرند جواهر کانوشن سنتر استانبول از دیگر هتل های 5 ستاره و زیبا در این شهر است که مخاطبان بسیاری دارد. دلیل این همه محبوبیت، خدمات و امکانات خوب هتل است که باعث شده گردشگران مقیم در هتل رفاه و آسایش خوبی را تجربه کنند. موقعیت مکانی هتل به گونه ای است که شما می توانید با کمی قدم زدن به مرکز خرید جواهر برسید که یکی از برترین مراکز خرید در استانبول محسوب می شود.

هتل گرند جواهر کانونشن سنتر استانبول برای سالن همایشی که دارد محبوب است زیرا در تمام اروپا چنین سالنی از نظر وسعت وجود ندارد.این هتل زیبا در منطقه شیشلی قرار گرفته است که این خیابان به عنوان خیابان شب زنده دار استانبول نیز شناخته می شود. خدمات رفت و برگشت به این مراکز خرید از هتل گرند جواهر کانونشن به صورت رایگان برای گردشگران تور استانبول انجام می شود.

هتل گرند جواهر کانونشن سنتر استانبول
هتل گرند جواهر کانونشن سنتر استانبول


هتل رادیسون بلو بسفروس استانبول و صبحانه های متنوع

هتل رادیسون بلو بسفوروس استانبول، هتلی لاکچری و زیبا که چشم اندازی فوق العاده مسحور کننده از تنگه بسفور دارد. این هتل زیبا دارای اتاق های خاص و دلبازی است که با عالی ترین امکانات رفاهی مجهز شده تا میهمانان رفاه کامل داشته باشند. از همه مهم تر صبحانه های مفصل و متنوع این هتل استانبول است که سبب شده همواره گردشگران مقیم هتل از آن راضی و خشنود باشند و در سفر های بعدی نیز آن را مجدد رزرو نمایند. 

هتل رادیسون بلو بسفوروس استانبول از امکانات خوبی همچون سونا و جکوزی و استخر و ... برخوردار است. این هتل مجلل و رویایی طبق نظر گردشگران، برای ماه عسل و سفر های خاص بهترین گزینه می باشد زیرا می توان خاطره هایی فوق العاده رویایی را برای خود و خانوادتان رقم بزنید. موقعیت مکانی هتل باعث می شود نه تنها تنگه زیبای بسفور، بلکه مسجد ایا صوفیه، مسجد آبی و دیگر مکان های دیدنی استانبول به شما نزدیک باشند.

هتل رادیسون بلو بسفوروس استانبول
نمایی از هتل فوق العاده رادیسون بلو بسفوروس استانبول


هتل تایتانیک داون تاون بیوقلو استانبول در منطقه مد و پوشاک

هتل تایتانیک داون تاون بیوقلو استانبول یکی دیگر از بهترین هتل های استانبول است که در منطقه بیوغلو قرار دارد. این هتل استانبول که 5 ستاره است، ساختمانی شیک داشته و از رستوران هایی مجلل و زیبا برخوردار است که فضایی مدرن و دلچسب دارند. این هتل زیبا انواع صبحانه های متنوع و غذاهای بین المللی را در رستوران خود سرو می کند که همین امر سبب شده تا محبوبیت وافری نزد گردشگران داشته باشد.

هتل تایتانیک داون تاون بیوقلو استانبول بهترین انتخاب برای ان دسته از گردشگرانی است که می خواهند از ماسورهای حرفه ای و ماساژ های مختلف بهره مند شوند. در اتاق ماساژ این هتل استانبول تمامی ماساژ های درمانی و آرامش (ماساژ تایلندی، ماساژ سوئدی، ماساژ شمع، ماساژ سنگ) بخش ارائه می شود تا میهمانان همواره راضی و سالم باشند. منطقه بیوغلو از کافه رستوران های مختلف برخوردار است که برای شبگردی مکانی عالی می باشد.

هتل تایتانیک داون تاون بیوقلو استانبول
نمای بسیار زیبا از هتل تایتانیک داون تاون بیوقلو استانبول

هتل هیلتون گاردن این گلدن هورن استانبول و چشم اندازی از شاخ طلایی

هتل هیلتون گاردن این گلدن هورن استانبول، 4 ستاره ای زیبا و دیدنی که در مجاورت مرکز سمینار هالیک قرار گرفته است. از مهم ترین مزایای این هتل استانبول دسترسی آسان به میدان تکسیم است. همانطور که می دانید میدان تکسیم مهم ترین میدان این شهر است که بیشتر هتل های استانبول در نزدیکی آن قرار گرفته اند. این هتل با این که خدماتی عالی را ارائه می دهد اما از نظر قیمت بسیار مناسب است.

هتل هیلتون گاردن این گلدن هورن استانبول دسترسی راحتی به فرودگاه بین المللی آتاتورک دارد و برای گشت و گذار در مناطق تاریخی بهترین انتخاب است. اتاق های زیبای این هتل استانبول به سبک زیبایی طراحی شده و به امکانات رفاهی خوبی مجهز هستند. از دیگر خدماتی که در این هتل ارائه می شود می توان به سالن بدنسازی، سونا، خدمات و امکانات ویژه معلولین، خدمات اتوشویی و خشک شویی و ... اشاره کرد.

هتل هیلتون گاردن این گلدن هورن استانبول
هتل هیلتون گاردن این گلدن هورن استانبول


هتل بلوتوآنا استانبول، کاخی در زمان گذشته

هتل بلو توآنا استانبول یک هتل 3 ستاره و زیبا است که قیمتی ارزان داشته اما خدماتی مناسب را ارائه می دهد. این هتل در واقع کاخ پادشاهان عثمانی بوده که با تغییر کاربری، اکنون به یک هتل ایده آل و قیمت مناسب تبدیل گشته است. با اقامت در این هتل نه تنها احساس آرامش می کنید بلکه می توانید از مشاهده آثار نقاشی به جا مانده از عصر عثمانی نهایت لذت را ببرید. این هتل در منطقه سلطان احمد قرار گرفته است.

هتل بلو توآنا استانبول یک انتخاب خوب برای آن دسته از گردشگرانی است که می خواهند با صرف هزینه ای اندک به استانبول سفر کنند. این هتل متعاقباً امکانات مدرن و لوکسی مانند استخر، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی و ... را ندارد، اما خدمات خشک شویی، اتاق های خانوادگی، اتاق های غیر سیگاری، اینترنت رایگان، پارکینگ و ... را ارائه می دهند. با اقامت در این هتل کاخ توپکاپی و دیگر ابنیه های استانبول در دسترس شما خواهند بود.

هتل بلو توآنا استانبول
چشم انداز زیبا از هتل بلو توآنا استانبول


هتل گرند استار بسفروس استانبول و طراحی اتاق زیبا

هتل گرند استار بسفرس استانبول یکی از هتل های 4 ستاره و جذاب در این شهر است که از نظر ارائه خدمات و قیمت عالی می باشد. در این هتل دیدنی و جذاب شما می توانید از ماساژ های آرام بخش در اتاق ماساژ، رفع گرفتگی عضلات در جکوزی، دفع سموم در سونا و ... بهره مند شوید. علاوه بر این موارد حمام ترکی هتل نیز با رعایت تمامی نکات بهداشتی در اختیار شما قرار می گیرد تا حس و حال گذشته را به خوبی درک کنید.

هتل گرند استار بسفرس استانبول در منطقه بی اغلو قرار دارد که این منطقه زیبا و دیدنی مختص قشر مرفه نشین است. چشم انداز زیبا و خیره کننده رو به تنگه بسفر، خدماتی مطلوب و قیمت مناسب از ویژگی های رزرو این هتل استانبول می باشد. در طراحی اتاق های هتل از رنگ های زیبا و گرم بهره گرفته شده تا میهمانان در زمان استراحت، بتوانند آرامش و آسایش خوبی را در اتاق تجربه کنند.

هتل گرند استار بسفرس استانبول
هتل گرند استار بسفرس استانبول


هتل آرارات استانبول، هتلی دنج و دوست داشتنی

هتل آرارات استانبول هتلی کوچک، دنج و دوست داشتنی که در منطقه سلطان احمد قرار گرفته است تا میهمانان مقیم در هتل بتوانند به اماکن دیدنی شهر بروند. این هتل 4 ستاره با این که از امکاناتی نظیر استخر، سونا، جکوزی و ... برخوردار نیست، اما به دلیل اتاق های دلباز و دیگر امکانات خود بسیار محبوب می باشد.

هتل آرارات استانبول صبحانه های خود را در رستوران پشت بام سرو می کند که چشم اندازی به شهر استانبول دارد. مهم ترین نکته ای که درباره این هتل وجود دارد، تعبیه آشپزخانه در داخل اتاق ها سبب شده تا میهمانان بنا به سلیقه خود بتوانند آشپزی کنند. وجود گل های زیبا و خوشرنگ در نمای بیرونی هتل، باعث می شود تا آجرهای سفید رنگ با گل های قرمز متمایز شوند و جلوه ای خاص تر به این هتل استانبول ببخشند.

هتل آرارات استانبول
نمایی از هتل آرارات استانبول


هتل کروانسرای استانبول همسایه مسجد سلطان سلیمان

هتل کروانسرای استانبول 4 ستاره ای زیبا و دیدنی که علاوه بر خدمات مطلوب، قیمت مناسبی هم دارد. این هتل زیبا این امکان را به شما می دهد تا با چند دقیقه پیاده روی به مسجد سلیمانیه برسید. این مسجد یکی از مهم ترین مساجد استانبول به شمار می رود. زمانی که در این هتل استانبول اقامت داشته باشید موزه هنر و موزه ترکی و ... هم در دسترس شما خواهد بود.

هتل کروانسرای استانبول پیشنهاد ما برای آن دسته از گردشگرانی است که می خواهند به مکان های دیدنی دسترسی داشته باشند و قیمتی معقولانه پرداخت کنند. اتاق های این هتل استانبول به امکانات رفاهی خوبی مجهز هستند تا میهمانان در زمان اقامت دچار مشکل نشوند. خدمات معلولین نیز در این هتل ارائه می شود که انتخابی شایسته برای این نوع از گردشگران عزیز است.

هتل کروانسرای استانبول
هتل کروانسرای استانبول
تور استانبول