مسافرت های گروهی (خانوادگی)

مسافرت های گروهی (خانوادگی) (1)

مسافرت های گروهی (خانوادگی)

%ق ظ، %30 %041 %-3443 ساعت %03:%

حسینیه حضرت سجاد تهران

نوشته شده توسط

حسینیه حضرت سجاد خیابان میرزای شیرازی تهران این حسینه هر ساله در تاریخ 23 ذی القعده به مدت چهار شب به تعداد 70 تا 150 نفر به مشهد عزیمت داشتند و از جمله هتل هایی که در آن اقامت داشنتد : هتل دماوند مشهد , هتل رفاه مشهد, هتل یلدا مشهد , هتل نسترن مشهد و ....